1 A kad bi ujutru, učiniše vijeću svi glavari sveštenički i starješine narodne za Isusa da ga pogube.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I svezavši ga odvedoše, i predaše ga Pontiju Pilatu sudiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše raskaja se, i povrati trideset srebrnika glavarima svešteničkijem i starješinama
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Govoreći: ja sagriješih što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? ti ćeš vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I bacivši srebrnike u crkvi iziđe, i otide te se objesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od toga se i prozva ona njiva krvna njiva i do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada se izvrši što je kazao prorok Jeremija govoreći: i uzeše trideset srebrnika, cijenu cijenjenoga koga su cijenili sinovi Izrailjevi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dadoše ih za njivu lončarevu, kao što mi kaza Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Isus stade pred sudijom, i zapita ga sudija govoreći: ti li si car Judejski? A Isus reče mu: ti kažeš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I kad ga tužahu glavari sveštenički i starješine, ništa ne odgovori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada reče mu Pilat: čuješ li šta na tebe svjedoče?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ne odgovori mu ni na jednu riječ tako da se sudija divljaše vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A o svakom prazniku pashe bijaše običaj u sudije da pusti narodu po jednoga sužnja koga oni hoće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A tada imahu znatnoga sužnja po imenu Varavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim? Varavu ili Isusa prozvanoga Hrista?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad sjeđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: nemoj se ti ništa miješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A glavari sveštenički i starješine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sudija odgovarajući reče im: koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše: Varavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Reče im Pilat: a šta ću činiti s Isusom prozvanijem Hristom? Rekoše mu svi: da se razapne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sudija pak reče: a kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa povikaše govoreći: da se razapne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: ja nijesam kriv u krvi ovoga pravednika: vi ćete vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada vojnici sudijni uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na nj svu četu vojnika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I svukavši ga obukoše mu skerletnu kabanicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu, i dadoše mu trsku u desnicu; i kleknuvši na koljena pred njim rugahu mu se govoreći: zdravo, care Judejski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I pljunuvši na nj uzeše trsku i biše ga po glavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I kad mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu, i obukoše ga u haljine njegove, i povedoše ga da ga razapnu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 I izlazeći nađoše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest košturnica,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči, i okusivši ne htje da pije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove bacivši kocke;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I sjeđahu ondje te ga čuvahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I metnuše mu više glave krivicu njegovu napisanu: ovo je Isus car Judejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Tada raspeše s njim dva hajduka, jednoga s desne a jednoga s lijeve strane.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 A koji prolažahu huljahu na nj mašući glavama svojima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I govoreći: ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš pomozi sam sebi; ako si sin Božij, siđi s krsta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A tako i glavari sveštenički s književnicima i starješinama potsmijevajući se govorahu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga vjerovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 On se uzdao u Boga: neka mu pomože sad, ako mu je po volji, jer govoraše: ja sam sin Božij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tako isto i hajduci razapeti s njim rugahu mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A od šestoga sahata bi tama po svoj zemlji do sahata devetoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 A oko devetoga sahata povika Isus iza glasa govoreći: Ili! Ili! lama savahtani? to jest: Bože moj! Bože moj! zašto si me ostavio?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 A neki od onijeh što stajahu ondje čuvši to govorahu: ovaj zove Iliju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I odmah otrča jedan od njih te uze sunđer, i napuni octa, pa natače na trsku, te ga pojaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A ostali govorahu: stani da vidimo hoće li doći Ilija da mu pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A Isus opet povika iza glasa, i ispusti dušu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
51 I gle, zavjes crkveni razdrije se nadvoje od gornjega kraja do donjega; i zemlja se potrese, i kamenje se raspade;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
52 I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tijela svetijeh koji su pomrli;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I izišavši iz grobova po vaskrseniju njegovom uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa vidjevši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božij.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
55 I ondje bijahu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijna i mati sinova Zevedejevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A kad bi uveče, dođe čovjek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
58 Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I uzevši Josif tijelo zavi ga u platno čisto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I metnu ga u novi svoj grob što je bio isjekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 A ondje bijaše Marija Magdalina i druga Marija, i sjeđahu prema grobu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Sjutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
63 I rekoše: gospodaru! mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života: poslije tri dana ustaću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Zato zapovjedi da se utvrdi grob do trećega dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu: usta iz mrtvijeh; i biće pošljednja prijevara gora od prve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Reče im Pilat: evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 A oni otišavši sa stražom utvrdiše grob, i zapečatiše kamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga