1 A kad on vidje narod, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 Blago onima koji plaču, jer će se utješiti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božiji nazvati;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući, mene radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Vi ste vidjelo svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Niti se užiže svijeća i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i ondje se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi prije te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Miri se sa suparnikom svojijem brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne vrgnu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Zaista ti kažem: nećeš izići odande dok ne daš do pošljednjega dinara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Čuli ste kako je kazano starima: ne čini preljube.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
29 A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestol Božij;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovijem; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlake jedne bijele ili crne učiniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Dakle neka bude vaša riječ: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
40 I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
45 Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga