1 Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaisto vam kažem: primili su platu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A ti kad činiš milostinju, da ne zna ljevaka tvoja što čini desnica tvoja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Tako da bude milostinja tvoja tajna; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A kad se molite, ne govorite mnogo, kao neznabošci; jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Vi dakle ne budite kao oni; jer zna otac vaš šta vam treba prije molitve vaše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
11 Hljeb naš potrebni daj nam danas;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
12 I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava vavijek. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostiće i vama otac vaš nebeski.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 Ako li ne opraštate ljudima grijeha njihovijeh, ni otac vaš neće oprostiti vama grijeha vašijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, akamoli tama?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane, i tijelo od odijela?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa otac vaš nebeski hrani ih. Nijeste li vi mnogo pretežniji od njih?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svojemu lakat jedan?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I za odijelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad travu po polju, koja danas jest a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva; akamoli vas, malovjerni?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odjenuti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Ne brinite se dakle za sjutra; jer sjutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga