1 Početak jevanđelja Isusa Hrista sina Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao što stoji u proroka: evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I izlažaše k njemu sva Judejska zemlja i Jerusalimljani; i kršćavaše ih sve u Jordanu rijeci, i ispovijedahu grijehe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Jovan bijaše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I propovijedaše govoreći: ide za mnom jači od mene, pred kim ja nijesam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ja vas kršćavam vodom, a on će vas krstiti Duhom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I u to vrijeme dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga, i krsti ga Jovan u Jordanu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I odmah izlazeći iz vode vidje nebo gdje se otvori, i Duh kao golub siđe na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I glas dođe s neba: ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I odmah Duh izvede ga u pustinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I bi ondje u pustinji dana četrdeset, i kuša ga sotona, i bi sa zvjerinjem, i anđeli služahu mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovijedajući jevanđelje o carstvu Božijemu
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I hodeći pokraj mora vidje Simona, i Andriju brata njegova gdje bacaju mreže u more; jer bijahu ribari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče im Isus: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I odmah pozva ih; i ostavivši oca svojega Zevedeja u lađi s najamnicima pođoše za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I divljahu se nauci njegovoj; jer ih učaše kao onaj koji vlast ima a ne kao književnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I bijaše u zbornici njihovoj čovjek s duhom nečistijem, i povika
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Govoreći: prođi se, što je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I zaprijeti mu Isus govoreći: umukni, i iziđi iz njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I strese ga duh nečisti, i povika iza glasa, i iziđe iz njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugoga govoreći: šta je ovo? i kakva je ovo nauka nova, da s vlasti i duhovima nečistijem zapovijeda, i slušaju ga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I odmah izišavši iz zbornice dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše mu za nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k njemu sve bolesnike i bijesne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I sav grad bijaše se sabrao k vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I iscijeli mnoge bolesnike od različnijeh bolesti, i đavole mnoge istjera, i ne dadijaše đavolima da kazuju da ga poznavahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A ujutru vrlo rano ustavši iziđe, i otide nasamo, i ondje se moljaše Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 I za njim potrčaše Simon i koji bijahu s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I našavši ga rekoše mu: traže te svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I reče im: hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovjedim: jer sam ja na to došao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I propovijeda po zbornicama njihovijem po svoj Galileji, i đavole izgoni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I dođe k njemu gubavac moleći ga i na koljenima klečeći pred njim i reče mu: ako hoćeš, možeš me očistiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A Isus smilovavši se pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: hoću, očisti se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I tek što mu to reče, a guba otide s njega, i osta čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I zaprijetivši mu odmah istjera ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I reče mu: gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje što je zapovjedio Mojsije za svjedočanstvo njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A on izišavši poče mnogo propovijedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego bijaše napolju u pustijem mjestima, i dolažahu k njemu sa sviju strana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga