1 I dođoše preko mora u okolinu Gadarinsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I kad iziđe iz lađe, odmah ga srete čovjek s duhom nečistijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji življaše u grobovima i niko ga ne mogaše svezati ni verigama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je mnogo puta bio metnut u puta i u verige, pa je iskidao verige i puta izlomio; i niko ga ne mogaše ukrotiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I jednako dan i noć bavljaše se u grobovima i u gorama vičući i bijući se kamenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad vidje Isusa izdaleka, poteče i pokloni mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I povikavši iza glasa reče: šta je tebi do mene, Isuse sine Boga višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer mu govoraše: iziđi, duše nečisti, iz čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pitaše ga: kako ti je ime? I odgovori mu: legeon mi je ime; jer nas je mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz one okoline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ondje po brijegu pasijaše veliki krd svinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I moliše ga svi đavoli govoreći: pošlji nas u svinje da u njih uđemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dopusti im Isus odmah. I izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje; i navali krd s brijega u more; a bijaše ih oko dvije hiljade: i potopiše se u moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A svinjari pobjegoše, i javiše u gradu i po selima. I iziđoše ljudi da vide šta je bilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I dođoše k Isusu, i vidješe bijesnoga u kome je bio legeon gdje sjedi obučen i pametan; i uplašiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oni što su vidjeli kazaše im šta bi od bijesnoga i od svinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I počeše ga moliti da ide iz njihovijeh krajeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I kad uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio bijesan da bude s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Isus ne dade mu, već mu reče: idi kući svojoj k svojima i kaži im šta ti Gospod učini, i kako te pomilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I otide i poče pripovijedati u Deset Gradova šta mu učini Isus; i svi se divljahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad prijeđe Isus u lađi opet na onu stranu, skupi se narod mnogi oko njega; i bješe kraj mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I gle, dođe jedan od starješina zborničkijeh po imenu Jair; i vidjevši ga pade pred noge njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I moljaše ga vrlo govoreći: kći je moja na smrti; da dođeš i da metneš na nju ruke da ozdravi i živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I pođe s njim; i za njim iđaše naroda mnogo i turkahu ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I žena nekakva koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I veliku muku podnijela od mnogijeh ljekara, i potrošila sve što je imala, i ništa joj nijesu pomogli, nego još gore načinili,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kad je čula za Isusa, dođe u narodu sastrag, i dotače se haljine njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer govoraše: ako se samo dotaknem haljina njegovijeh ozdraviću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I odmah presahnu izvor krvi njezine, i osjeti u tijelu da ozdravi od bolesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I odmah Isus osjeti u sebi silu što iziđe iz njega, i obazrevši se na narod reče: ko se to dotače mojijeh haljina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I rekoše mu učenici njegovi: vidiš narod gdje te turka, pa pitaš: ko se dotače mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I on se obziraše da vidi onu koja to učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A žena uplašivši se drktaše, i znajući što joj se dogodi, dođe i kleče pred njim, i kaza mu svu istinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A on reče joj: kćeri! vjera tvoja pomože ti; idi s mirom, i budi zdrava od bolesti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Još on govoraše, a dođoše od starješine zborničkoga govoreći: kći tvoja umrije; šta već trudiš učitelja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Isus odmah čuvši riječ što rekoše reče starješini: ne boj se, samo vjeruj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I ne dade za sobom ići nikome osim Petra i Jakova i Jovana brata Jakovljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I dođe u kuću starješine zborničkoga, i vidje vrevu i plač i jauk veliki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I ušavši reče im: šta ste uzavreli te plačete? Djevojka nije umrla, nego spava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I potsmijevahu mu se. A on istjeravši sve uze oca djevojčina i mater i koji bijahu s njim, i uđe gdje ležaše djevojka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I uzevši djevojku za ruku reče joj: Talita kumi, koje znači: djevojko, tebi govorim, ustani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I odmah usta djevojka i hođaše; a bješe od dvanaest godina. I začudiše se čudom velikijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I zaprijeti im vrlo da niko ne dozna za to, i reče: podajte joj nek jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga