1 Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge riječi biše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da poznaš temelj onijeh riječi kojima si se naučio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 U vrijeme Iroda cara Judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avijna, po imenu Zarija, i žena njegova od plemena Aronova, po imenu Jelisaveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ne imadijahu djece; jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već stari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kad ga vidje Zarija uplaši se i strah napade na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A anđeo reče mu: ne boj se, Zarija; jer je uslišena tvoja molitva: i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjeni mu ime Jovan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina i sikera; i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijnoj da obrati srca otaca k djeci, i nevjernike k mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod gotov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati? jer sam ja star i žena je moja vremenita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I odgovarajući anđeo reče mu: ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I evo, onijemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude; jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I narod čekaše Zariju, i čuđahu se što se zabavi u crkvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi; i on namigivaše im; i osta nijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kad se navršiše dani njegove službe otide kući svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A poslije ovijeh dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova, i krijaše se pet mjeseci govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ušavši k njoj anđeo reče: raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A ona vidjevši ga poplaši se od riječi njegove i pomisli: kakav bi ovo bio pozdrav?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I reče joj anđeo: ne boj se, Marija! Jer si našla milost u Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 On će biti veliki, i nazvaće se sin najvišega, i daće mu Gospod Bog prijesto Davida oca njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I carovaće u domu Jakovljevu vavijek, i carstvu njegovom neće biti kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Marija reče anđelu: kako će to biti kad ja ne znam za muža?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I odgovarajući anđeo reče joj: duh sveti doći će na tebe, i sila najvišega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njojzi, koju zovu nerotkinjom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Jer u Boga sve je moguće što reče.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 A Marija reče: evo sluškinje Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 A Marija ustavši onijeh dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I uđe u kuću Zarijinu, i pozdravi se s Jelisavetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I blago onoj koja vjerova; jer će se izvršiti što joj kaza Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I reče Marija: veliča duša moja Gospoda;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Što pogleda na poniženje sluškinje svoje; jer gle, otsad će me zvati blaženom svi naraštaji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Što mi učini veličinu silni, i sveto ime njegovo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Pokaza silu rukom svojom; razasu ponosite u mislima srca njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Zbaci silne s prijestola, i podiže ponižene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Gladne napuni blaga, i bogate otpusti prazne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Primi Izrailja slugu svojega da se opomene milosti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Kao što govori ocima našijem, Avraamu i sjemenu njegovu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Marija pak sjedi s njom oko tri mjeseca, i vrati se kući svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova, Zarija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I odgovarajući mati njegova reče: ne, nego da bude Jovan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je tako ime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I zaiskavši daščicu, napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov, i govoraše hvaleći Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gornjoj Judeji razglasi se ovaj sav događaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovoga djeteta? I ruka Gospodnja bješe s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 I Zarija otac njegov napuni se Duha svetoga, i prorokova govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 I podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Kao što govori ustima svetijeh proroka svojijeh od vijeka
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 Da će nas izbaviti od našijeh neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 Učiniti milost ocima našijem, i opomenuti se svetoga zavjeta svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 Kletve kojom se kleo Avraamu ocu našemu da će nam dati
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 I u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjijem da mu pripraviš put;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 Da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje grijeha njihovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
79 Da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome; da uputiš noge naše na put mira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
80 A dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga