1 A u prvi dan nedjeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali nađoše kamen odvaljen od groba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ušavši ne nađoše tijela Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad se one čuđahu tome, gle, dva čovjeka staše pred njima u sjajnijem haljinama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, rekoše im: što tražite živoga među mrtvima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nije ovdje; nego ustade; opomenite se kako vam kaza kad bješe još u Galileji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Govoreći da sin čovječij treba da se preda u ruke ljudi grješnika i da se razapne i treći dan da ustane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I opomenuše se riječi njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I vrativši se od groba javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A to bijaše Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I njima se učiniše njihove riječi kao laž, i ne vjerovaše im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Petar ustavši otrča ka grobu, i natkučivši se vidje same haljine gdje leže, i otide čudeći se u sebi šta bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje bijaše daleko od Jerusalima šeset potrkališta i zvaše se Emaus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A oni govorahu među sobom o svima ovijem događajima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad se oni razgovarahu i zapitivahu jedan drugoga, i Isus približi se, i iđaše s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oči im se držahu da ga ne poznaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A on im reče: kakav je to razgovor koji imate među sobom idući, i što ste neveseli?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A jedan po imenu Kleopa, odgovarajući reče mu: zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nijesi čuo šta je u njemu bilo ovijeh dana?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče im: šta? A oni mu rekoše: za Isusa Nazarećanina, koji bješe prorok, silan u djelu i u riječi pred Bogom i pred svijem narodom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kako ga predadoše glavari sveštenički i knezovi naši te se osudi na smrt, i razapeše ga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izrailja; ali svrh svega toga ovo je danas treći dan kako to bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A uplašiše nas i žene neke od našijeh koje su bile rano na grobu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ne našavši tijela njegova dođoše govoreći da su im se anđeli javili koji su kazali da je on živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I idoše jedni od našijeh na grob, i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne vidješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I on im reče: o bezumni i sporoga srca za vjerovanje svega što govoriše proroci!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I počevši od Mojsija i od sviju proroka kazivaše im što je za njega u svemu pismu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I približiše se k selu u koje iđahu, i on činjaše se da hoće dalje da ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I oni ga ustavljahu govoreći: ostani s nama, jer je dan nagao, i blizu je noć. I uđe s njima da noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I kad sjeđaše s njima za trpezom, uze hljeb i blagoslovivši prelomi ga i dade im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada se njima otvoriše oči i poznaše ga. I njega nestade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I oni govorahu jedan drugome: ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I ustavši onaj čas, vratiše se u Jerusalim, i nađoše u skupu jedanaestoricu i koji bijahu s njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Koji govorahu: zaista ustade Gospod, i javi se Simonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I oni kazaše što bi na putu, i kako ga poznaše kad prelomi hljeb.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kad oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njima, i reče im: mir vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A oni se uplašiše, i poplašeni budući, mišljahu da vide duha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I reče im: šta se plašite? I zašto takove misli ulaze u srca vaša?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Vidite ruke moje i noge moje: ja sam glavom; opipajte me i vidite; jer duh tijela i kostiju nema kao što vidite da ja imam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I ovo rekavši pokaza im ruke i noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A dok oni još ne vjerovahu od radosti i čuđahu se reče im: imate li ovdje što za jelo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A oni mu daše komad ribe pečene, i meda u satu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I uzevši izjede pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I reče im: ovo su riječi koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada im otvori um da razumiju pismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I reče im: tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeh treći dan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijeha po svijem narodima počevši od Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 A vi ste svjedoci ovome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I gle, ja ću poslati obećanje oca svojega na vas; a vi sjedite u gradu Jerusalimskome dok se ne obučete u silu s visine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I izvede ih napolje do Vitanije, i podignuvši ruke svoje blagoslovi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I kad ih blagosiljaše, otstupi od njih, i uznošaše se na nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I oni mu se pokloniše, i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I bijahu jednako u crkvi hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga