1 A Isus prije pashe na šest dana dođe u Vitaniju gdje bješe Lazar što umrije, koga podiže iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ondje mu pak zgotoviše večeru, i Marta služaše, a i Lazar sjeđaše s njim za trpezom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Marija uzevši litru pravoga nardova mnogocjenoga mira pomaza noge Isusove, i otr kosom svojom noge njegove; a kuća se napuni mirisa od mira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Onda reče jedan od učenika njegovijeh, Juda Simonov Iskariotski, koji ga poslije izdade:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Zašto se ovo miro ne prodade za trista groša i ne dade siromasima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što bješe lupež, i imaše kovčežić, i nošaše što se metaše u nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Isus reče: ne dirajte u nju; ona je to dohranila za dan mojega pogreba;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Razumje pak mnogi narod iz Judeje da je ondje i dođoše ne samo Isusa radi nego i da vide Lazara kojega podiže iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A glavari sveštenički dogovoriše se da i Lazara ubiju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer mnogi njega radi iđahu iz Judeje i vjerovahu Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A sjutradan mnogi od naroda koji bješe došao na praznik, čuvši da Isus ide u Jerusalim
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Uzeše grane od finika i iziđoše mu na susret, i vikahu govoreći: osana! blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Isus našavši magare usjede na nj, kao što je pisano:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne boj se kćeri Sionova, evo car tvoj ide sjedeći na magaretu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali ovo učenici njegovi ne razumješe prije: nego kad se proslavi Isus onda se opomenuše da ovo bješe za njega pisano, i ovo mu učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A narod svjedočaše koji bješe prije s njim kad Lazara izazva iz groba i podiže ga iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zato ga i srete narod, jer čuše da on učini ovo čudo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A fariseji govorahu među sobom: vidite da ništa ne pomaže? gle, svijet ide za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A bijahu neki Grci među onima koji bijahu došli na praznik da se mole Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Oni dakle pristupiše k Filipu, koji bješe iz Vitsaide Galilejske, i moljahu ga govoreći: gospodine! mi bismo htjeli da vidimo Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Dođe Filip i kaza Andriji, a Andrija i Filip opet kazaše Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Isus odgovori im govoreći: dođe čas da se proslavi sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zaista, zaista vam kažem: ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Koji ljubi dušu svoju izgubiće je, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svijetu, sačuvaće je za život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko meni služi, za mnom nek ide, i gdje sam ja ondje i sluga moj neka bude; i ko meni služi onoga će poštovati otac moj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! sačuvaj me od ovoga časa; ali zato dođoh na čas ovaj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Oče! proslavi ime svoje! Tada glas dođe s neba: i proslavio sam, i opet ću proslaviti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 A kad ču narod koji stajaše, govorahu: grom zagrmi; a drugi govorahu: anđeo mu govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Isus odgovori i reče: ovaj glas ne bi mene radi nego naroda radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sad je sud ovome svijetu; sad će biti istjeran knez ovoga svijeta napolje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Narod mu odgovori: mi čusmo iz zakona da će Hristos ostati vavijek; kako ti govoriš da se sinu čovječijemu valja podignuti? Ko je taj sin čovječij?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 A Isus im reče: još je malo vremena vidjelo s vama; hodite dok vidjelo imate da vas tama ne obuzme; jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Dok vidjelo imate vjerujte vidjelo, da budete sinovi vidjela. Rekavši ovo Isus otide i sakri se od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet ga ne vjerovahu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Da se zbude riječ Isaije proroka koji reče: Gospode! ko vjerova govorenju našemu? i ruka Gospodnja kome se otkri?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Zato ne mogahu vjerovati, jer opet reče Isaija:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Zaslijepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ovo reče Isaija kad vidje slavu njegovu i govori za njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ali opet i od knezova mnogi ga vjerovaše; nego radi fariseja ne priznavahu, da ne bi bili izgnani iz zbornice;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Jer im većma omilje slava ljudska nego slava Božija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A Isus povika i reče: ko mene vjeruje ne vjeruje mene, nego onoga koji me posla;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I ko vidi mene vidi onoga koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Ja dođoh vidjelo na svijet, da nijedan koji me vjeruje ne ostane u tami.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 I ko čuje moje riječi i ne vjeruje, ja mu neću suditi; jer ja ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasem svijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Koji se odriče mene, i ne prima riječi mojijeh, ima sebi sudiju: riječ koju ja govorih ona će mu suditi u pošljednji dan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Jer ja od sebe ne govorih, nego otac koji me posla on mi dade zapovijest šta ću kazati i šta ću govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I znam da je zapovijest njegova život vječni. Što ja dakle govorim onako govorim kao što mi reče otac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga