1 Bijaše pak čovjek među farisejima, po imenu Nikodim, knez Jevrejski.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ovaj dođe k Isusu noću i reče mu: Ravi! znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovijeh činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ne čudi se što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Duh diše gdje hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovjek koji je rođen od Duha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Odgovori Nikodim i reče mu: kako može to biti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Isus odgovori i reče mu: ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo što znamo, i svjedočimo što vidjesmo, i svjedočanstva našega ne primate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad vam kazah zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem nebesko?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, sin čovječij koji je na nebu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovječij da se podigne,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
19 A sud je ovaj što vidjelo dođe na svijet, i ljudima omilje većma tama negoli vidjelo; jer njihova djela bijahu zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer svaki koji zlo čini mrzi na vidjelo i ne ide k vidjelu da ne pokaraju djela njegovijeh, jer su zla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A ko istinu čini ide k vidjelu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjena.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A potom dođe Isus i učenici njegovi u Judejsku zemlju, i ondje življaše s njima i kršćavaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A Jovan kršćavaše u Enonu blizu Salima, jer ondje bješe mnogo vode; i dolažahu te ih kršćavaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer još ne bijaše Jovan bačen u tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada postade raspra među učenicima Jovanovijem i Jevrejima oko čišćenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I dođoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi! onaj što bješe s tobom preko Jordana, za koga si ti svjedočio, evo on kršćava, i svi idu k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jovan odgovori i reče: ne može čovjek ništa primati ako mu ne bude dano s neba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Vi sami meni svjedočite da rekoh: ja nijesam Hristos, nego sam poslan pred njim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ko ima nevjestu ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošću raduje se glasu ženikovu. Ova dakle radost moja ispuni se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Onaj treba da raste, a ja da se umaljujem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Koji odozgo dolazi nad svima je; koji je sa zemlje od zemlje je, i govori od zemlje; koji dolazi s neba nad svima je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I što vidje i ču ono svjedoči; i svjedočanstva njegova niko ne prima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koji primi njegovo svjedočanstvo, potvrdi da je Bog istinit.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Jer koga Bog posla, onaj riječi Božije govori: jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Jer otac ljubi sina, i sve dade u ruke njegove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ko vjeruje sina, ima život vječni; a ko ne vjeruje sina, neće vidjeti života, nego gnjev Božij ostaje na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga