1 A potom bješe praznik Jevrejski, i iziđe Isus u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 U Jerusalimu pak kod Ovčijeh vrata ima banja, koja se zove Jevrejski Vitezda, i oko nje pet pokrivenijeh trijemova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 U kojima ležaše mnoštvo bolesnika, slijepijeh, hromijeh, suhijeh, koji čekahu da se zaljulja voda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer anđeo Gospodnji silažaše u određeno vrijeme u banju i mućaše vodu; i koji najprije ulažaše pošto se zamuti voda, ozdravljaše, makar kakva bolest da je na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ondje bijaše jedan čovjek koji trideset i osam godina bješe bolestan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kad vidje Isus ovoga gdje leži, i razumje da je već odavno bolestan, reče mu: hoćeš li da budeš zdrav?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Odgovori mu bolesni: da, Gospode; ali nemam čovjeka da me spusti u banju kad se zamuti voda; a dok ja dođem drugi siđe prije mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Reče mu Isus: ustani, uzmi odar svoj i hodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I odmah ozdravi čovjek, i uzevši odar svoj hođaše. A taj dan bješe subota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada govorahu Jevreji onome što ozdravi: danas je subota i ne valja ti odra nositi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A on im odgovori: koji me iscijeli on mi reče: uzmi odar svoj i hodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A oni ga zapitaše: ko je taj čovjek koji ti reče: uzmi odar svoj i hodi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A iscijeljeni ne znadijaše ko je; jer se Isus ukloni, jer ljudstva mnogo bješe na mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A potom ga nađe Isus u crkvi i reče mu: eto si zdrav, više ne griješi, da ti ne bude gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A čovjek otide i kaza Jevrejima da je ono Isus koji ga iscijeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zato gonjahu Jevreji Isusa, i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A Isus im odgovaraše: otac moj doslije čini, i ja činim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I zato još više gledahu Jevreji da ga ubiju što ne samo kvaraše subotu nego i ocem svojijem nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 A Isus odgovarajući reče im: zaista, zaista vam kažem: sin ne može ništa činiti sam od sebe nego što vidi da otac čini; jer što on čini ono i sin čini onako;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
20 Jer otac sina ljubi, i sve mu pokazuje što sam čini; i pokazaće mu veća djela od ovijeh da se vi čudite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer kako što otac podiže mrtve i oživljuje, tako i sin koje hoće oživljuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer otac ne sudi nikome, nego sav sud dade sinu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Da svi poštuju sina kao što oca poštuju. Ko ne poštuje sina ne poštuje oca koji ga je poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zaista, zaista vam kažem: ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji je mene poslao, ima život vječni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
25 Zaista, zaista vam kažem: ide čas, i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas sina Božijega, i čuvši oživljeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer kako što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 I dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 I izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života, a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju oca koji me je poslao.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
31 Ako ja svjedočim za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ima drugi koji svjedoči za mene; i znam da je istinito svjedočanstvo što svjedoči za mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Vi poslaste k Jovanu, i posvjedoči vam za istinu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 A ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, nego ovo govorim da se vi spasete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 On bješe vidjelo koje goraše i svijetljaše, a vi se htjeste malo vremena radovati njegovu svijetljenju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ali ja imam svjedočanstvo veće od Jovanova; jer poslovi koje mi dade otac da ih svršim, ovi poslovi koje ja radim svjedoče za mene da me otac posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 I otac koji me posla sam svjedoči za mene. Ni glasa njegova kad čuste ni lica njegova vidjeste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 I riječi njegove nemate u sebi da stoji; jer vi ne vjerujete onome koga on posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život vječni; i ona svjedoče za mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 I nećete da dođete k meni da imate život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ja ne primam slave od ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Nego vas poznajem da ljubavi Božije nemate u sebi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Ja dođoh u ime oca svojega i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
44 Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
45 Ne mislite da ću vas tužiti ocu; ima koji vas tuži, Mojsije, u koga se vi uzdate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Jer da ste vjerovali Mojsiju tako biste vjerovali i meni; jer on pisa za mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A kad njegovijem pismima ne vjerujete kako ćete vjerovati mojijem riječima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga