1 A Isus otide na goru Maslinsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A ujutru opet dođe u crkvu, i sav narod iđaše k njemu; i sjedavši učaše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A književnici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi, i postavivši je na srijedu
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Rekoše mu: učitelju! ova je žena uhvaćena sad u preljubi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo; a ti šta veliš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali za što okriviti. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji (ne gledajući na njih).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im: koji je među vama bez grijeha neka najprije baci kamen na nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad oni to čuše, i pokarani budući od svoje savjesti izlažahu jedan za drugijem počevši od starješina do pošljednjijeh; i osta Isus sam i žena stojeći na srijedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad se Isus ispravi, i ne vidjevši nijednoga do samu ženu, reče joj: ženo! gdje su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ona reče: nijedan, Gospode! A Isus joj reče: ni ja te ne osuđujem, idi, i otsele više ne griješi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Isus im pak opet reče: ja sam vidjelo svijetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Tada mu rekoše fariseji: ti sam za sebe svjedočiš: svjedočanstvo tvoje nije istinito.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Isus odgovori i reče im: ako ja svjedočim sam za sebe istinito je svjedočanstvo moje: jer znam otkuda dođoh i kuda idem; a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I ako sudim ja, sud je moj prav: jer nijesam sam, nego ja i otac koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A i u zakonu vašemu stoji napisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ja sam koji svjedočim sam za sebe, i svjedoči za mene otac koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada mu govorahu: gdje je otac tvoj? Isus odgovori: ni mene znate ni oca mojega; kad biste znali mene, znali biste i oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ove riječi reče Isus kod hazne Božije kad učaše u crkvi; i niko ga ne uhvati, jer još ne bješe došao čas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Isus im opet reče: ja idem, i tražićete me; i pomrijećete u svojemu grijehu; kud ja idem vi ne možete doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada rekoše Jevreji: da se neće sam ubiti, što govori: kud ja idem vi ne možete doći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I reče im: vi ste od nižijeh, ja sam od višijeh; vi ste od ovoga svijeta, ja nijesam od ovoga svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Tako vam kazah da ćete pomrijeti u grijesima svojima; jer ako ne uzvjerujete da sam ja, pomrijećete u grijesima svojima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Tada mu govorahu: ko si ti? I reče im Isus: početak, kako vam i kažem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svijetu što čuh od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ne razumješe dakle da im govoraše za oca.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A Isus im reče: kad podignete sina čovječijega, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči otac moj onako govorim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi otac mene sama; jer ja svagda činim što je njemu ugodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kad ovo govoraše, mnogi ga vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Tada Isus govoraše onijem Jevrejima koji mu vjerovaše: ako vi ostanete na mojoj besjedi, zaista ćete biti učenici moji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Odgovoriše i rekoše mu: mi smo sjeme Avraamovo, i nikome nijesmo robovali nikad; kako ti govoriš da ćemo se izbaviti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Isus im odgovori: zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini grijeh rob grijehu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A rob ne ostaje u kući vavijek, sin ostaje vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Znam da ste sjeme Avraamovo; ali gledate da me ubijete, jer moja besjeda ne može u vas da stane.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
38 Ja govorim što vidjeh od oca svojega; i vi tako činite što vidjeste od oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Odgovoriše i rekoše mu: otac je naš Avraam. Isus im reče: kad biste vi bili djeca Avraamova, činili biste djela Avraamova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: tako Avraam nije činio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Vi činite djela oca svojega. Tada mu rekoše: mi nijesmo rođeni od kurvarstva: jednoga oca imamo Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 A Isus im reče: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me on posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete riječi mojijeh da slušate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Vaš je otac đavo; i slasti oca svojega hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
45 A meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Koji me od vas kori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne vjerujete?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
47 Ko je od Boga riječi Božije sluša; zato vi ne slušate, jer nijeste od Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu: ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je đavo u tebi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
49 Isus odgovori: u meni đavola nema, nego poštujem oca svojega; a vi mene sramotite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A ja ne tražim slave svoje; ima koji traži i sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Zaista, zaista vam kažem: ko održi riječ moju neće vidjeti smrti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
52 Tada mu rekoše Jevreji: sad vidjesmo da je đavo u tebi: Avraam umrije i proroci, a ti govoriš: ko održi riječ moju neće okusiti smrti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
53 Eda li si ti veći od oca našega Avraama, koji umrije? I proroci pomriješe: ko se ti sam gradiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Isus odgovori: ako se ja sam slavim, slava je moja ništa: otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
55 I ne poznajete ga, a ja ga znam; i ako rečem da ga ne znam biću laža kao vi. Nego ga znam, i riječ njegovu držim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vidje, i obradova se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
57 Tada mu rekoše Jevreji: još ti nema pedeset godina, i Avraama li si vidio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 A Isus im reče: zaista, zaista vam kažem: ja sam prije nego se Avraam rodio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Tada uzeše kamenje da bace na nj; a Isus se sakri, i iziđe iz crkve prošavši između njih i otide tako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga