1 Govorim dakle: eda li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od sjemena Avraamova od koljena Venijaminova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ne odbaci Bog naroda svojega, koji naprijed pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju kako se tuži Bogu na Izrailja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospode! proroke tvoje pobiše i oltare tvoje raskopaše, a ja ostah jedan i traže dušu moju da je izvade.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A šta mu govori Božij odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada ljudi koji ne prekloniše koljena pred Vaalom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako dakle i u sadašnje vrijeme ostatak bi po izboru blagodati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ako li je po blagodati, onda nije od djela, jer blagodat već ne bi bila blagodat; ako li je od djela nije više blagodat, jer djelo već ne bi bilo djelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor dobi; ostali pak zaslijepiše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Kao što je napisano: dade im Bog duha neosjetljivoga, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samoga današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
9 I David govori: da bude trpeza njihova zamka i gvožđa, i sablazan i plata njima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Da se njihove oči zaslijepe da ne vide, i leđa njihova jednako da su pognuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Govorim dakle: eda li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogrješka spasenje neznabošcima, da bi se i oni razdražili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A kad je pogrješka njihova bogatstvo svijetu i šteta njihova bogatstvo neznabošcima, akamoli da se ispune?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer vama govorim neznabošcima; jer, budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ne bih li kako razdražio svoj rod, i spasao koga od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer kad je odmet njihov primirenje svijetu, šta bi bilo primljenje, osim život iz mrtvijeh?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ako je kvasac svet, to je i tijesto; i ako je korijen svet, to su i grane.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricijepio si se na njih, i postao si zajedničar u korijenu i u masti od masline;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ne hvali se granama; ako li se pak hvališ, ne nosiš ti korijena nego korijen tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A reći ćeš: odlomiše se grane da se ja pricijepim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Dobro! nevjerstvom odlomiše se, a ti vjerom stojiš; ne ponosi se, nego se boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer kad Bog rođenijeh grana ne poštedje, da i tebe kako ne nepoštedi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Gledaj dakle dobrotu i nepošteđenje Božije: nepošteđenje na onima što otpadoše, a na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti; ako li pak ne, i ti ćeš biti otsječen.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, pricijepiće se; jer ih je Bog kadar opet pricijepiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer kad si ti otsječen od rođene divlje masline, i pricijepio se na nerođenu pitomu maslinu; akamoli ovi koji će se pricijepiti na rođenu svoju maslinu!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove (da ne budete ponositi), da šljepota Izrailju pade u dijel dokle ne uđe neznabožaca koliko treba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: doći će od Siona izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ovo im je moj zavjet kad otmem njihove grijehe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Po jevanđelju dakle neprijatelji su vas radi; a po izboru ljubazni su otaca radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer kao i vi što se nekad suproćaste Bogu a sad biste pomilovani njihovoga radi suproćenja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Tako i oni sad ne htješe da vjeruju vašega radi pomilovanja da bi i oni bili pomilovani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer Bog zatvori sve u nevjerstvo, da sve pomiluje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega! kako su neispitljivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Jer ko pozna misao Gospodnju?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ili ko mu bi savjetnik? Ili ko mu naprijed dade što, da mu se vrati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga