1 Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Tako koji se suproti vlasti suproti se naredbi Božijoj; a koji se suprote primiće grijeh na sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer knezovi nijesu strah dobrijem djelima nego zlijem. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro, i imaćeš hvalu od nje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer je sluga Božij tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božij sluga, osvetnik na gnjev onome koji zlo čini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Tako se valja pokoravati ne samo od straha nego i po savjesti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Jer zato i poreze dajete; jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Podajte dakle svakome šta ste dužni: kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi drugoga zakon ispuni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer ovo: ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne zaželi, i ako ima još kakva druga zapovijest, u ovoj se riječi izvršuje, to jest: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I znajući ovo vrijeme da je već čas došao da ustanemo od sna; jer nam je sad bliže spasenije negoli kad vjerovasmo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Noć prođe a dan se približi: da odbacimo dakle sva djela tamna, i da se obučemo u oružje vidjela.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Nego se obucite u Gospoda našega Isusa Hrista; i tijelu ne ugađajte po željama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga