1 Dužni smo dakle mi jaki slabosti slabijeh nositi, i ne sebi ugađati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: ruženja onijeh koji tebe ruže padoše na me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer što se naprijed napisa za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utjehom pisma nad imamo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A Bog trpljenja i utjehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Da jednodušno jednijem ustima slavite Boga i oca Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Zato primajte jedan drugoga kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ali kažem da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanje ocevima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A neznabošci po milosti da proslave Boga, kao što stoji napisano: zato ću te hvaliti među neznabošcima, Gospode, i pjevaću ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I opet govori: veselite se neznabošci s narodom njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I opet: hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite ga svi narodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I opet Isaija govori: biće korijen Jesejev, i koji ustane da vlada nad neznabošcima u onoga će se uzdati neznabošci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Bog nada da ispuni vas svake radosti i mira u vjeri, da imate izobilje u nadu silom Duha svetoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A ja sam i sam uvjeren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakoga razuma, da možete druge naučiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da budem sluga Isusa Hrista u neznabošcima, da služim jevanđelju Božijemu, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Imam dakle hvalu u Hristu Isusu kod Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer ne smijem govoriti što koje Hristos ne učini kroza me za poslušanje neznabožaca riječju i djelom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 U sili znaka i čudesa silom Duha Božijega; tako da od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I tako se potrudih da propovjedim jevanđelje ne gdje se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Nego kao što je pisano: kojima se ne javi za njega, vidjeće; i koji ne čuše razumjeće.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 To me i zadrža mnogo puta da ne dođem k vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A sad više ne imajući mjesta u ovijem zemljama, a imajući želju od mnogo godina da dođem k vama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ako pođem u Španjolsku, doći ću vam; jer se nadam da ću tuda proći i vas vidjeti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najprije nekoliko nasitim vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sad idem u Jerusalim služeći svetima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer Maćedonija i Ahaja učiniše dragovoljno neku porezu za siromahe svete koji žive u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Oni učiniše dragovoljno, a i dužni su im; jer kad neznabošci dobiše dijel u njihovijem duhovnijem imanjima, dužni su i oni njima u tjelesnima poslužiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Kad ovo dakle svršim, i ovaj im plod zapečatim, poći ću preko vas u Španjolsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 A znam da kad dođem k vama, doći ću s obilnijem blagoslovom jevanđelja Hristova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našega Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
31 Da se izbavim od onijeh koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Da s radošću dođem k vama, s voljom Božijom, i da se razveselim s vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 A Bog mira sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga