1 Preporučujem vam pak Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Pozdravite Epeneta, meni ljubaznoga, koji je novina iz Ahaje u Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i prije mene vjerovaše Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Pozdravite Amplija, meni ljubaznoga u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Hristu, i Stahija, meni ljubaznoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Pozdravite Irodijona, rođaka mojega. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Pozdravite Rufa izbranoga u Gospodu, i mater njegovu i moju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onijeh koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer takovi ne služe Gospodu našemu Isusu Hristu nego svojemu trbuhu, i blagijem riječima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rođaci moji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, haznadar gradski, i brat Kvart.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A onome koji vas može utvrditi po jevanđelju mojemu i propovijedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja svijeta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovijesti vječnoga Boga, za poslušanje vjere među svima neznabošcima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jedinome premudrome Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavijek. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga