1 Zato se ne možeš izgovoriti, o čovječe koji god sudiš! jer kojijem sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A znamo da je sud Božij prav na one koji to čine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Nego pomišljaš li, o čovječe koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! da ćeš ti pobjeći od suda Božijega?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego svojom drvenosti i nepokajanijem srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji će dati svakome po djelima njegovijem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Onima dakle koji su trpljenjem djela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost, život vječni;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A onima koji se uz prkos suprote istini a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnjev.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najprije Jevrejina i Grka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najprije Jevrejinu i Grku;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer Bog ne gleda ko je ko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagriješiše, po zakonu će se osuditi
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 (Jer pred Bogom nijesu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
14 Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I poznaješ volju, i izbiraš što je bolje, jer si naučen od zakona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I misliš da si vođ slijepima, vidjelo onima koji su u mraku,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Nakazatelj bezumnima, učitelj djeci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Učeći dakle drugoga sebe ne učiš;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Propovijedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: ne čini preljube, činiš preljubu; gadeći se na idole, kradeš svetinju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji se hvališ zakonom, a prijestupom zakona sramotiš Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na tijelu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nego je ono Jevrejin koji je iznutra, i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga