1 Ili ne znate, braćo (jer govorim onima koji znadu zakon), da zakon vlada nad čovjekom dokle je živ?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njezin umre, razdriješi se od zakona muževljega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato dakle dok joj je muž živ biva preljubočinica ako pođe za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato, braćo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Hristovijem, da budete drugoga, onoga što usta iz mrtvijeh, da plod donesemo Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer kad bijasmo u tijelu, bijahu slasti grjehovne, koje zakon rađahu u udima našima da se smrti plod donosi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A sad umrvši izbavismo se od zakona koji nas držaše, da služimo (Bogu) u obnovljenju Duha a ne u starini slova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Šta ćemo dakle reći? Je li zakon grijeh? Bože sačuvaj! nego ja grijeha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: ne zaželi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A grijeh uze početak kroz zapovijest, i načini u meni svaku želju; jer je grijeh bez zakona mrtav.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovijest, onda grijeh oživlje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A ja umrijeh, i nađe se da mi zapovijest bi za smrt koja bješe data za život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer grijeh uzevši početak kroz zapovijest prevari me, i ubi me njome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako je dakle zakon svet i zapovijest sveta i pravedna i dobra.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj! nego grijeh, da se pokaže grijeh dobrom čineći mi smrt, da bude grijeh odviše grješan zapoviješću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer znamo da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na što mrzim ono činim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A ovo više ja ne činim nego grijeh koji živi u meni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu. Jer htjeti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer dobro šta hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad činim ono što neću, već ja to ne činim nego grijeh koji živi u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer imam radost u zakonu Božijemu po unutrašnjemu čovjeku;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ali vidim drugi zakon u udima svojima, koji se suproti zakonu uma mojega, i zarobljava me zakonom grjehovnijem koji je u udima mojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ja nesrećni čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Tako dakle ja sam umom svojijem služim zakonu Božijemu a tijelom zakonu grjehovnome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga