1 Od Pavla, voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivlju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakome mjestu i njihovome i našemu:
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Te se u svemu obogatiste kroza nj, u svakoj riječi i svakom razumu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kao što se svjedočanstvo Hristovo utvrdi među vama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Tako da nemate nedostatka ni u jednome daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinijeh domašnjijeh da su svađe među vama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A to kažem da jedan od vas govori: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; a treći: ja sam Kifin; a četvrti: ja sam Hristov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Eda li se Hristos razdijeli? Eda li se Pavle razape za vas? ili se u ime Pavlovo krstiste?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Hvala Bogu što ja nijednoga od vas ne krstih osim Krispa i Gaja;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Da ne reče ko da u svoje ime krstih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovijedam jevanđelje, ne premudrijem riječima, da ne izgubi silu krst Hristov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer je riječ krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 Jer je pisano: pogubiću premudrost premudrijeh, i razum razumnijeh odbaciću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Gdje je premudri? Gdje je književnik? Gdje je prepirač ovoga vijeka? Ne pretvori li Bog mudrost ovoga svijeta u ludost?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svijet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji vjeruju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A mi propovijedamo Hrista razapeta, Jevrejima dakle sablazan a Grcima bezumlje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
25 Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh ni mnogo plemenitijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I što je neplemenito pred svijetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jest,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Da se ne pohvali nijedno tijelo pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Iz kojega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Da (kao što se piše) ko se hvali, Gospodom da se hvali.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga