1 Ali neću vam zatajiti, braćo, da ocevi naši svi pod oblakom biše, i svi kroz more prođoše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 I svi jedno jelo duhovno jedoše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stijene koja iđaše za njima: a stijena bješe Hristos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali mnogi od njih ne bijahu po Božijoj volji, jer biše pobijeni u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A ovo biše ugledi nama, da mi ne želimo zala, kao i oni što želješe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Niti bivajte idolopoklonici, kao neki od njih, kao što stoji napisano: sjedoše ljudi da jedu i da piju, i ustaše da igraju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Niti da se kurvamo, kao neki od njih što se kurvaše, i pade ih u jedan dan dvadeset i tri hiljade.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Niti da kušamo Hrista, kao što neki od njih kušaše, i od zmija izgiboše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Niti da vičemo na Boga, kao neki od njih što vikaše, i izgiboše od krvnika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama, na koje pošljedak svijeta dođe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovječijega; ali je vjeran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušanjem i kraj, da možete podnijeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Zato, ljubazna braćo moja, bjegajte od idolopoklonstva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Kao mudrima govorim; sudite vi šta govorim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristova?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer smo jedan hljeb, jedno tijelo mnogi; jer svi u jednome hljebu imamo zajednicu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Gledajte Izrailja po tijelu: koji jedu žrtve nijesu li zajedničari oltara?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Šta dakle govorim? da je idol što? ili idolska žrtva da je što?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Nije; nego što žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari s đavolima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ne možete piti čaše Gospodnje i čaše đavolske; ne možete imati zajednice u trpezi Gospodnjoj i u trpezi đavolskoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Ili da prkosimo Gospodu? Eda li smo mi jači od njega?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Niko da ne gleda što je njegovo, nego svaki da gleda što je drugoga.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
25 Sve što se prodaje na mesarnici, jedite, i ništa ne ispitujte savjesti radi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Ako li vas ko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve što se pred vas donese, i ne premišljajte ništa savjesti radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Ako li vam pak ko reče: ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vam kaže, i radi savjesti; jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ali ne govorim za savjest tvoju, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Ako ja s blagodaću uživam, zašto da se huli na mene za ono za što ja zahvaljujem?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Ne budite na sablazan ni Jevrejima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Kao što i ja u svačemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi nego mnogijeh, da se spasu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga