1 Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ako se dakle ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer nije muž od žene nego žena od muža.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer kako je žena od muža, tako je i muž iz žene; a sve je od Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Sami među sobom sudite je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ali ovo zapovijedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama; i nešto vjerujem od ovoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A kad se skupite na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer svaki svoju večeru uzme najprije i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Tako i čašu, po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svijetom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga