1 Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne dare, a osobito da prorokujete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ali ja bih htio da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete: jer je veći onaj koji prorokuje negoli koji govori jezike, već ako ko kazuje, da se crkva popravlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A sad, braćo, ako dođem k vama jezike govoreći, kaku ću korist učiniti ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u razumu, ili u proroštvu, ili u nauci?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Kao neke stvari bezdušne koje daju glas, bila svirala ili gusle, ako različna glasa ne daju, kako će se razumjeti šta se svira ili gudi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer ako truba da nerazgovijetan glas, ko će se pripraviti na boj?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Tako i vi ako nerazumljivu riječ rečete jezikom, kako će se razumjeti šta govorite? Jer ćete govoriti u vjetar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ima na svijetu Bog zna koliko različnijeh glasova, ali nijedan nije bez značenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ako dakle ne znam sile glasa, biću nijemac onome kome govorim, i onaj koji govori biće meni nijemac.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako i vi, budući da se starate za duhovne darove, gledajte da budete onima bogati koji su na popravljanje crkve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Zato koji govori jezikom neka se moli Bogu da kazuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer ako se jezikom molim Bogu, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Šta će se dakle činiti? Moliću se Bogu duhom, a moliću se i umom; hvaliću Boga duhom, a hvaliću i umom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer kad blagosloviš duhom kako će onaj koji stoji mjesto prostaka reći amin po tvome blagoslovu, kad ne zna šta govoriš?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ti dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne popravlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Hvala Bogu mojemu što govorim jezike većma od sviju vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ali u crkvi volim pet riječi umom svojijem reći, da se i drugi pomognu, negoli hiljadu riječi jezikom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Braćo! ne budite djeca umom, nego pakošću djetinjite, a umom budite savršeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 U zakonu piše: drugijem jezicima i drugijem usnama govoriću narodu ovome, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Zato su jezici za znak ne onima koji vjeruju, nego koji ne vjeruju; a proroštvo ne onima koji ne vjeruju, nego koji vjeruju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ako se dakle skupi crkva sva na jedno mjesto, i svi uzgovorite jezicima, a dođu i prostaci, ili nevjernici, neće li reći da ste poludjeli?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 A ako svi prorokuju, i dođe kakav nevjernik ili prostak, bude pokaran od sviju i suđen od sviju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I tako tajne srca njegova bivaju javljene, i tako padnuvši ničice pokloniće se Bogu, i kazaće da je zaista Bog s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Šta će se dakle činiti, braćo? Kad se sabirate svaki od vas ima psalam, ima nauku, ima jezik, ima otkrivenje, ima kazivanje; a sve da biva na popravljanje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Ako govori ko jezikom, ili po dvojica, ili najviše po trojica, i to poredom; a jedan da kazuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Ako li ne bude nikoga da kazuje, neka ćuti u crkvi, a sebi neka govori i Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 A proroci dva ili tri neka govore, i drugi neka rasuđuju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Ako li se otkrije što drugome koji sjedi, neka čeka dok prvi ućuti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Jer možete prorokovati svi, jedan po jedan, da se svi uče, i svi da se tješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I duhovi proročki pokoravaju se prorocima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svima crkvama svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Žene vaše da ćute u crkvama; jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju, kao što i zakon govori.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju; jer je ružno ženi da govori u crkvi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Eda li od vas riječ Božija iziđe? ili samijem vama dođe?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razumije što vam pišem, jer su Gospodnje zapovijesti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Ako li ko ne razumije, neka ne razumije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Zato, braćo moja, starajte se da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 A sve neka biva pošteno i uredno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga