1 A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama Galatijskijem onako i vi činite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A kad dođem, koje nađete za vrijedne one ću s poslanicama poslati u Jerusalim neka odnesu vašu pomoć.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A ako bude vrijedno da i ja idem, poći će sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A k vama ću doći kad prođem Maćedoniju, jer ću proći kroz Maćedoniju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A u vas može biti da ću se zabaviti, ili i zimovati, da me vi pratite kud pođem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sad vas u prolaženju neću vidjeti, a nadam se neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospod dopusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A u Efesu ću ostati do Trojičina dne;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi djelo Gospodnje kao i ja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Da ga niko dakle ne prezre, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni; jer ga čekam s braćom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A za brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama s braćom: i nikako ne bješe mu volja da sad dođe; ali će doći kad imadbude kad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Pazite, stojte u vjeri, muški se držite, utvrđujte se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Sve da vam biva u ljubavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Molim vas pak, braćo, znate dom Stefanin da je novina od Ahaje, i na služenje svetima odredi se;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da ste i vi pokorni takovima, i svakome koji pomaže i trudi se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ali se obradovah dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajikovu, jer mi oni naknadiše što sam bio bez vas;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer umiriše duh moj i vaš. Pripoznajte dakle takove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Pozdravljaju vas crkve Azijske. Pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila s domašnjom svojom crkvom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Pozdravljam vas ja Pavle svojom rukom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista da bude proklet, maran ata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga