1 Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijeh.

2 A od pristava se ne traži više ništa, nego da se ko vjeran nađe.

3 A ja malo marim što me sudite vi ili čovječij dan; a ni sam sebe ne sudim.

4 Jer ne znam ništa na sebi; no za to nijesam opravdan, ali onaj koji mene sudi Gospod je.

5 Zato ne sudite ništa prije vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objaviće savjete srdačne, i tada će pohvala biti svakome od Boga.

6 A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, i da se koga radi ne nadimate jedan na drugoga.

7 Jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nijesi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nijesi primio?

8 Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. O da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali!

9 Jer mislim da Bog nas apostole najstražnje postavi, kao one koji su na smrt osuđeni; jer bismo gledanje i svijetu i anđelima i ljudima.

10 Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.

11 Do ovoga časa i gladujemo, i trpimo žeđu, i golotinju, i muke, i potucamo se,

12 I trudimo se radeći svojijem rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone, trpimo;

13 Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište svijeta, po kojemu svi gaze dosad.

14 Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu djecu.

15 Jer ako imate i trista učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca. Jer vas ja u Hristu Isusu rodih jevanđeljem.

16 Nego vas molim, ugledajte se na mene kao i ja na Hrista.

17 Zato poslah k vama Timotija, koji mi je sin ljubazni i vjerni u Gospodu; on će vam opomenuti putove moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim.

18 Neki se naduše kao da ja neću doći k vama.

19 Ali ću vam doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na riječi onijeh što su se naduli, nego na silu.

20 Jer carstvo Božije nije u riječi nego u sili.

21 Šta hoćete? da dođem k vama s prutom ili s ljubavi i duhom krotosti?

Analiza
Pretraga