1 Vrlo se glasi da je kurvarstvo među vama, i takovo kurvarstvo kakovo se ni među neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I vi se još nadimate, mjesto da plačete, da se izvadi između vas onaj koji je učinio to djelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer ja, koji ako nijesam kod vas tijelom ali duhom tu živim, već otsudih kao da sam tamo, da se onaj koji je to tako učinio,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 U ime Gospoda našega Isusa Hrista kad se saberete vi i moj duh, sa silom Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Da se on preda sotoni na mučenje tijela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukiseli?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste prijesni; jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u prijesnome hljebu čistote i istine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Pisah vam u poslanici da se ne miješate s kurvarima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I to ja ne rekoh za kurvare ovoga svijeta, ili tvrdice, ili hajduke, ili idolopoklonike; jer biste morali izići iz svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A sad vam pisah da se ne miješate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takovima da i ne jedete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer šta je meni stalo da sudim i one koji su napolju? Ne sudite li vi one koji su unutra?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga