1 A za ono što mi pisaste: dobro je čovjeku da se ne dohvata do žene:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ali ovo govorim po svjetu a ne po zapovijesti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako a onaj onako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A neoženjenijem i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 (Ako li se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli življeti s njim, da je ne ostavlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I žena ako ima muža nekrštena i on se privoli življeti s njom, da ga ne ostavlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga; jer inače djeca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takovom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Samo kao što je Bog razdijelio svakome, i kao što je svakoga pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovijedam po svijem crkvama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Svaki neka ostane u onome zvanju u kome je pozvan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
23 Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onome neka ostane pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A za djevojke nemam zapovijesti Gospodnje, nego dajem svjet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem vjeran.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
26 Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čovjeku dobro tako biti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razdriješiš; jesi li se odriješio od žene, ne traži žene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ako li se i oženiš, nijesi sagriješio; i djevojka ako se uda, nije sagriješila: ali će imati takovi nevolje tjelesne; a ja vas žalim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vrijeme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 I koji ovaj svijet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovoga svijeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 A koji je oženjen brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je djevojka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom; a koja je udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 A ovo govorim na korist vama samijem, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lijepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu djevojku kad ostane usidjelica, i ne može drukčije biti, neka čini šta hoće, ne griješi ako se uda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svojemu da zadrži djevojku, dobro čini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Tako i onaj koji udaje svoju djevojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 Ali je blaženija ako ostane tako po mojemu svjetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga