1 Nijesam li ja apostol? Nijesam li sam svoj? Ne vidjeh li ja Isusa Hrista, Gospoda našega? Nijeste li vi djelo moje u Gospodu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ako drugima i nijesam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Eda li nemamo vlasti jesti i piti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ko vojuje kad o svome trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovijeh da ne jede? Ili ko pase stado i od mlijeka stada da ne jede?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Eda li ovo govorim po čovjeku? Ne govori li ovo i zakon?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ili govori jamačno za nas? Jer se za nas napisa: koji ore treba u nadanju da ore; i koji vrše u nadanju da će dobiti od onoga što vrše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Kada mi vama duhovna sijasmo, je li to što veliko ako mi vama tjelesna požnjemo?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Kad se drugi miješaju u vašu vlast, akamoli da ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kake smetnje jevanđelju Hristovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? i koji oltaru služe s oltarom dijele?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Tako i Gospod zapovjedi da oni koji jevanđelje propovijedaju od jevanđelja žive.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voljeo umrijeti nego da ko slavu moju uništi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer ako propovijedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovijedam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Kakva mi je dakle plata? Da propovijedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo, da ne činim po svojoj vlasti u propovijedanju jevanđelja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nijesam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A ovo činim za jevanđelje, da bih imao dijel u njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj koji bije vjetar;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Nego morim tijelo svoje i trudim da kako sam drugima propovijedajući izbačen ne budem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga