1 O da biste malo potrpljeli moje bezumlje! no i potrpite me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer revnujem za vas Božijom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da djevojku čistu izvedem pred Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojijem tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ako onaj koji dolazi drugoga Isusa propovijeda kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite kojega ne primiste, ili drugo jevanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpljeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer mislim da ni u čemu nijesam manji od prevelikijeh apostola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ako sam i prostak u riječi, ali u razumu nijesam. No u svemu smo poznati među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ili grijeh učinih ponižujući sebe da se vi povisite? Jer vam zabadava Božije jevanđelje propovjedih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od drugijeh crkava oteh uzevši platu za služenje vama; i došavši k vama, i bivši u sirotinji, ne dosadih nikome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer moju sirotinju potpuniše braća koja dođoše iz Maćedonije, i u svemu bez dosade vama sebe držah i držaću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kao što je istina Hristova u meni tako se hvala ova neće uzeti od mene u Ahajskijem krajevima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A što činim i činiću,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da otsiječem uzrok onima koji traže uzrok, da bi u onome čim se hvale našli se kao i mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer takovi lažni apostoli i prevarljivi poslenici pretvaraju se u apostole Hristove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svijetla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po djelima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Opet velim da niko ne pomisli da sam ja bezuman; ako li ne, a ono barem kao bezumna primite me, da se i ja što pohvalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A što govorim ne govorim po Gospodu, nego kao u bezumlju, u ovoj struci hvale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Budući da se mnogi hvale po tijelu, i ja ću da se hvalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer ljubazno primate bezumne kad ste sami mudri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer primate ako vas ko natjera da budete sluge, ako vas ko jede, ako ko uzme, ako vas ko po obrazu bije, ako se ko veliča.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Na što je ko slobodan (po bezumlju govorim), i ja sam slobodan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jesu li Jevreji? i ja sam; jesu li Izrailjci? i ja sam; jesu li sjeme Avraamovo? i ja sam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jesu li sluge Hristove? (ne govorim po mudrosti) ja sam još više. Više sam se trudio, više sam boja podnio, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Od Jevreja primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Triput sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na me, tri puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Mnogo puta sam putovao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 U trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Osim što je spolja, navaljivanje ljudi svaki dan, i briga za sve crkve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ko oslabi, i ja da ne oslabim? Ko se sablazni, i ja da se ne raspalim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako mi se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji je blagosloven vavijek, zna da ne lažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 U Damasku neznabožački knez cara Arete čuvaše grad Damask i šćaše da me uhvati; i kroz prozor spustiše me u kotarici preko zida, i izbjegoh iz njegovijeh ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga