1 Pavle apostol, ni od ljudi, ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga oca, koji ga vaskrse iz mrtvijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I sva braća koja su sa mnom, crkvama Galatijskijem:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blagodat vam i mir od Boga oca i Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koji dade sebe za grijehe naše da izbavi nas od sadašnjega svijeta zloga, po volji Boga i oca našega,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
5 Kojemu slava vavijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo jevanđelje od onoga koji vas pozva blagodaću Hristovom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Koje nije drugo, samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drukčije nego što vam javismo, proklet da bude!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Kao što prije rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drukčije nego što primiste, proklet da bude!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ali vam dajem na znanje, braćo, da ono jevanđelje koje sam ja javio, nije po čovjeku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer ga ja ne primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer ste čuli moje življenje nekad u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogijeh vrsnika svojijeh u rodu svome, i odviše revnovah za otačke svoje običaje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da javi sina svojega u meni, da ga jevanđeljem objavim među neznabošcima; odmah ne pitah tijela i krvi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Niti iziđoh u Jerusalim k starijim apostolima od sebe, nego otidoh u Arapsku, i opet se vratih u Damask.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A poslije toga na tri godine iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh u njega petnaest dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ali drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova brata Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A što vam pišem evo Bog vidi da ne lažem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A potom dođoh u zemlje Sirske i Kilikijske.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A bijah licem nepoznat Hristovijem crkvama Judejskima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Nego samo bijahu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propovijeda vjeru koju nekad raskopavaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I slavljahu Boga za mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga