1 Ovo su riječi koje govori Mojsije svemu Izrailju s onu stranu Jordana, u pustinji, u polju prema Crvenome Moru, između Farana i Tofola i Lovona i Asirota i Dizava,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jedanaest dana hoda od Horiva preko gore Sira do Kadis-Varnije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A bješe četrdesete godine prvi dan jedanaestoga mjeseca, kad Mojsije kaza sinovima Izrailjevijem sve što mu bješe zapovjedio Gospod da im kaže,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pošto ubi Siona cara Amorejskoga koji življaše u Esevonu, i Oga cara Vasanskoga koji življaše u Astarotu i u Edrainu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 S onu stranu Jordana u zemlji Moavskoj poče Mojsije kazivati ovaj zakon govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospod Bog naš reče nam na Horivu govoreći: dosta ste bili na ovoj gori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Obrnite se i podignite se i idite ka gori Amorejskoj i u svu okolinu njezinu, u ravnice i u brda i u doline, i na jug i na bregove morske, u zemlju Hanansku i na Livan i do rijeke velike, rijeke Efrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Eto, dao sam vam zemlju, uđite u nju, i uzmite zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima vašim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati i sjemenu njihovu nakon njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I rekoh vam onda govoreći: ne mogu vas nositi sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Gospod Bog vaš umnožio vas je, i eto vas danas ima mnogo kao zvijezda nebeskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gospod Bog otaca vaših da vas umnoži još tisuću puta više, i da vas blagoslovi kao što vam je kazao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Kako bih ja sam nosio muke vaše, bremena vaša i raspre vaše?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dajte iz plemena svojih ljude mudre i vješte i poznate da vam ih postavim za starješine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada mi odgovoriste i rekoste: dobro je da se učini što si kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada uzevši starješine od plemena vaših, ljude mudre i poznate, postavih vam ih za starješine, za tisućnike i stotinare i pedesetare i desetare i upravitelje po plemenima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zapovjedih onda sudijama vašim govoreći: saslušavajte raspre među braćom svojom i sudite pravo između čovjeka i brata njegova i između došljaka koji je s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne gledajte ko je ko na sudu, saslušajte i maloga i velikoga, ne bojte se nikoga, jer je sud Božji, a stvar koja bi vam bila teška iznesite preda me da je čujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I zapovjedih vam onda sve što ćete činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom otišavši od Horiva prijeđosmo svu onu pustinju veliku i strašnu, koju vidjeste, idući ka gori Amorejskoj, kao što nam zapovjedi Gospod Bog naš, i dođosmo do Kadis-Varnije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada vam rekoh: dođoste do gore Amorejske, koju nam daje Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Gle, dao ti je Gospod Bog tvoj tu zemlju, idi i uzmi je, kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih; ne boj se, i ne plaši se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A vi svi dođoste k meni i rekoste: da pošljemo ljude pred sobom da nam uhode zemlju, i da nam jave za put kojim ćemo ići i za gradove u koje ćemo doći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I to mi bi po volji, i uzeh između vas dvanaest ljudi, iz svakoga plemena po jednoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I oni se podigoše i izašavši na goru dođoše do potoka Eshola, i uhodiše zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I nabraše roda one zemlje i donesoše nam, i javiše nam govoreći: dobra je zemlja, koju nam daje Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali ne htjeste ići nego se suprotiste zapovijesti Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I vikaste u šatorima svojim govoreći: mrzi na nas Gospod, zato nas izvede iz zemlje Misirske, da nas da u ruke Amorejcima i da nas potre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kuda da idemo? braća naša uplašiše srce naše govoreći: narod je veći i viši od nas, gradovi su veliki i ograđeni do neba, pa i sinove Enakove vidjesmo ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A ja vam rekoh: ne plašite se i ne bojte ih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Gospod Bog vaš, koji ide pred vama, on će se biti za vas onako kako vam je učinio u Misiru na vaše oči,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I u pustinji, gdje si vidio kako te je nosio Gospod Bog tvoj, kao što čovjek nosi sina svojega, cijelijem putem kojim ste išli dokle dođoste do ovoga mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali zato opet ne vjerovaste Gospodu Bogu svojemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koji iđaše pred vama putem tražeći vam mjesto gdje biste stali, iđaše noću u ognju da vam svijetli putem kojim biste išli, a danju u oblaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ču Gospod glas riječi vaših, i razgnjevi se i zakle se govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Nijedan od ovoga roda zloga neće vidjeti ove dobre zemlje, za koju se zakleh da ću dati vašim ocima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Osim Haleva sina Jefonijina; on će je vidjeti, i njemu ću dati zemlju po kojoj je išao, i sinovima njegovijem, jer se sasvijem držao Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Pa i na mene se razgnjevi Gospod s vas; i reče: ni ti nećeš ući onamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Isus sin Navin, koji te služi, on će ući onamo, njega utvrdi; jer će je on razdijeliti sinovima Izrailjevijem u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A djeca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, sinovi vaši, koji danas ne znaju ni šta je dobro ni šta je zlo, oni će ući onamo, i njima ću je dati i oni će je naslijediti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Vi pak vratite se i idite u pustinju k Crvenome Moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A vi odgovoriste i rekoste mi: sagriješismo Gospodu; ići ćemo i bićemo se sasvijem kako nam je zapovjedio Gospod Bog naš. I uzevši svaki svoje oružje htjeste izaći na goru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A Gospod mi reče: kaži im: ne idite i ne bijte se, jer nijesam među vama, da ne izginete pred neprijateljima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I ja vam rekoh; ali ne poslušaste, nego se oprijeste zapovijesti Gospodnjoj, i navaliste na goru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tada izidoše pred vas Amoreji, koji sjeđahu u onoj planini, i pognaše vas kao što čine pčele, i pobiše vas na Siru pa do Orme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I vrativši se plakaste pred Gospodom, ali Gospod ne posluša glasa vašega niti okrete uha svojega k vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I ostadoste u Kadisu dugo vremena dokle ondje stajaste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga