1 Potom obrativši se idosmo k Vasanu. I izide pred nas Og car Vasanski i sav narod njegov na boj u Edrajin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod mi reče: ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svijem narodom njegovijem i sa zemljom njegovom, da učiniš s njim onako kako si učinio sa Sionom carom Amorejskim, koji sjeđaše u Esevonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako nam dade Gospod Bog naš u ruke i Oga cara Vasanskoga sa svijem narodom njegovijem, i razbismo ga i ne ostavismo mu ni jednoga živa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I uzesmo tada sve gradove njegove; ne bi grada kojega ne uzesmo, šezdeset gradova, sav kraj Argovski, carstvo Oga u Vasanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Svi ti gradovi bjehu utvrđeni zidom visokim, vratima i prijevornicama, osim drugih mjesta bez zidova vrlo mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I raskopasmo ih kao što učinismo Sionu caru Esevonskom, pobivši po svijem mjestima i ljude i žene i djecu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A svu stoku i plijen po gradovima zaplijenismo za se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice careva Amorejskih, koja je s ovu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Ermona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 (Sidonci zovu Ermon Sirion, a Amoreji ga zovu Senir,)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sva mjesta u ravni i sav Galad i sav Vasan do Salhe i Edrajina, gradove carstva Oga u Vasanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer samo Og car Vasanski bješe ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u Ravi sinova Amonovijeh? devet je lakata dug, a širok četiri lakta, lakta čovječija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako naslijedismo tu zemlju onda; od Aroira, koji je na potoku Arnonu, i polovinu gore Galada s gradovima njezinijem dadoh sinovima Ruvimovijem i Gadovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ostatak Galada i sav Vasan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemena Manasijina; sav kraj Argovski po svemu Vasanu zvaše se zemlja divovska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jair sin Manasijin uze sav kraj Argovski do međe Gesurske i Mahatske; i prozva Vasansku svojim imenom: sela Jairova do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Mahiru dadoh Galad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Ruvimovu plemenu i Gadovu plemenu dadoh od Galada do potoka Arnona, kako zahvata potok s međama, pa do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I polje i Jordan s međama od Hinerota do mora uz polje, do mora slanoga, ispod Fazge prema istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I zapovjedih vam onda i rekoh: Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u našljedstvo; naoružani hajdete pred braćom svojom, sinovima Izrailjevijem, ko je god za vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A žene vaše i djeca vaša i stoka vaša (znam da imate mnogo stoke) neka ostanu u gradovima vašim, koje vam dadoh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, da i oni naslijede zemlju, koju će im Gospod Bog vaš dati s onu stranu Jordana; onda se vratite svaki na svoje našljedstvo, koje vam dadoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Isusu onda zapovjedih govoreći: oči tvoje vide sve što je učinio Gospod Bog vaš s ona dva cara; onako će Gospod učiniti sa svijem carstvima u koja dođeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nemojte ih se bojati, jer će se Gospod Bog vaš biti za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I molih se Gospodu onda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Gospode Bože! ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krjepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio djela kakva su tvoja i u koga bi sila bila kakva je tvoja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Daj mi da prijeđem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru, Livan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali Gospod bješe gnjevan na me s vas, i ne usliši me, nego mi reče: dosta; ne govori mi više za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Popni se na vrh ove gore, i podigavši oči svoje na zapad i na sjever i na jug i na istok, vidi očima svojima, jer nećeš prijeći preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Nego podaj zapovijesti Isusu, i utvrdi ga i ukrijepi ga; jer će on prijeći pred narodom tijem, i on će im razdijeliti u našljedstvo zemlju koju vidiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ostasmo u ovoj dolini prema Vet-Fegoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga