1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Svetima koji su u Kolosima i vjernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Zahvaljujemo Bogu i ocu Gospoda svojega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Čuvši vjeru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji naprijed čuste u riječi istine jevanđelja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Koje je u vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana kako čuste i razumjeste blagodat Božiju u istini,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas vjerni sluga Hristov,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Toga radi i mi od onoga dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom djelu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza nj i za nj sazda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I on je prije svega, i sve je u njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I on je glava tijelu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvijeh, da bude on u svemu prvi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroza nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Sad se radujem u svojemu stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovijeh na tijelu svojemu za tijelo njegovo koje je crkva,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim riječ Božiju,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja svijeta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Kojega mi propovijedamo svjetujući svakoga čovjeka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Za što se i trudim i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga