1 Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da se utješe srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogatstvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga i oca i Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 U kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkijem riječima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrđu vaše vjere u Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u njemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ukorijenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni vjerom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Braćo! čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prijevarom, po kazivanju čovječijemu, po nauci svijeta, a ne po Hristu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer u njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 I da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenijem, odbacivši tijelo grijeha mesnijeh obrezanjem Hristovijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste vjerom sile Boga koji ga vaskrsnu iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I vas koji ste bili mrtvi u grijesima i u neobrezanju tijela svojega, oživljeo je s njim, poklonivši nam sve grijehe,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I izbrisavši pismo uredbe koja bješe protiv nas, i to uzevši sa srijede prikova ga na krstu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobijedi ih na njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Koje je sve bilo sjen od onoga što šćaše da dođe, i tijelo je Hristovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Niko da vas ne vara, po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i što ne vidje, i uzalud nadimajući se umom tijela svojega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 A ne držeći se glave, iz koje je sve tijelo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako dakle umrijeste s Hristom stihijama svijeta, zašto se kao živeći u svijetu prepirete:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Po zapovijestima i naukama ljudskima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koje je samo po riječi premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i nešteđenja tijela, ne za čast kaku, za punjenje tijela.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga