1 Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer umrijeste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Za koje ide gnjev Božij na sinove protivljenja;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 U kojima i vi negda hođaste kad življaste među njima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ne lažite jedan na drugoga; svucite staroga čovjeka s djelima njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje, po obličju onoga koji ga je sazdao:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Gdje nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Snoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I mir Božij da vlada u srcima vašima, na koji ste i pozvani u jednom tijelu, i zahvalni budite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Riječ Hristova da se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i svjetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pjesmama duhovnijem, u blagodati pjevajući u srcima svojima Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i oca kroza nj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Žene! slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 Muževi! ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Djeco! slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ocevi! ne razdražujte djece svoje, da ne gube volje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 Sluge! slušajte u svemu svoje tjelesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
23 I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu a ne kao ljudima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu našljedstva; jer Gospodu Hristu služite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A koji skrivi primiće što je skrivio: i nema gledanja ko je ko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga