1 Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,
Kopirano
+
2 I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.
Kopirano
+
3 I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Kopirano
+
4 Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
Kopirano
+
5 A koji drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.
Kopirano
+
6 Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio.
Kopirano
+
7 Ljubazni! ne pišem vam nove zapovijesti, nego zapovijest staru koju imaste ispočetka. Zapovijest stara jest riječ koju čuste ispočetka.
Kopirano
+
8 Opet vam pišem novu zapovijest, koja je zaista u njemu i u vama; jer tama prolazi, i vidjelo pravo već svijetli.
Kopirano
+
9 Koji govori da je u vidjelu, a mrzi na svojega brata, još je u tami.
Kopirano
+
10 Koji ljubi brata svojega, u vidjelu živi, i sablazni u njemu nema.
Kopirano
+
11 A koji mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslijepi oči.
Kopirano
+
12 Pišem vam, dječice, da vam se opraštaju grijesi imena njegova radi.
Kopirano
+
13 Pišem vam, oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivoga. Pišem vam, djeco, jer poznaste oca.
Kopirano
+
14 Pisah vam, oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivoga.
Kopirano
+
15 Ne ljubite svijeta ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu.
Kopirano
+
16 Jer sve što je na svijetu, tjelesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od oca, nego je od ovoga svijeta.
Kopirano
+
17 I svijet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje dovijeka.
Kopirano
+
18 Djeco! pošljednje je vrijeme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je pošljednji čas.
Kopirano
+
19 Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nijesu svi od nas.
Kopirano
+
20 I vi imate pomazanje od svetoga, i znate sve.
Kopirano
+
21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
Kopirano
+
22 Ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče oca i sina.
Kopirano
+
23 Koji se god odriče sina ni oca nema; a koji priznaje sina, i oca ima.
Kopirano
+
24 Vi dakle što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu.
Kopirano
+
25 I ovo je obećanje koje nam on obeća, život vječni.
Kopirano
+
26 Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
Kopirano
+
27 I vi pomazanje što primiste od njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
Kopirano
+
28 I sad, dječice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.
Kopirano
+
29 Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga