1 I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sjedi na vodama mnogima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I uvede me duh u pusto mjesto; i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena hulnijeh i imaše sedam glava i deset rogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I žena bješe obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragijem i biserom, i imaše čašu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine kurvarstva svojega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I na čelu njezinu napisano ime: tajna, Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I vidjeh ženu pijanu od krvi svetijeh i od krvi svjedoka Isusovijeh; i začudih se čudom velikijem kad je vidjeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zvijeri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zvijer, koju si vidio bješe i nije, i izići će iz bezdana i otići će u propast; i udiviće se koji žive na zemlji, kojima imena napisana nijesu u knjigu života od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bješe, i nije, i doći će opet.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sjedi.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 I jesu sedam careva. Pet je njih palo, i jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe za malo će ostati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I zvijer koja bješe i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice i u propast ide.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I deset rogova, koje si vidio, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vrijeme primiti sa zvijeri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zvijeri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ovi će se pobiti s jagnjetom, i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima; i koji su s njim, jesu pozvani i izbrani i vjerni.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 I reče mi: vode, što si vidio, gdje sjedi kurva, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I deset rogova, što si vidio na zvijeri, oni će omrznuti na kurvu, i opustošiće je i ogoluzniti, i meso njezino poješće i sažeći će je ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu, i da učine volju jednu, i da dadu carstvo svoje zvijeri, dok se svrše riječi Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga