1 Posle nemnogo vremena posla car (Antioh IV Epifan) nekog starca Atinjanina da prinuđuje Judejce da prelaze sa otačkih Zakona (na jelinske) i da ne žive (μη πολιτεύεσθαϊ) po Božijim Zakonima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A i da oskrnavi Hram u Jerusalimu i da ga preimenuju u (hram) Zevsa Olimpijskog, a onaj u Garizinu u (hram) Zevsa Ksenija (gostoprimca), kao što običavahu (έτύγχανον) žitelji toga kraja (Samarije).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Svima beše strašno i nepodnošljivo ovo uvećanje zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer Hram se ispuni orgijama i pijankama od strane neznabožaca koji se iživljavahu sa bludnicama, i u vrtovima svetim sastajahu se sa ženama, i uz to unošahu unutra nedozvoljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sam Žrtvenik bi ispunjen žrtvama zabraljeiim i od Zakona nedozvoljenim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ne beše moguće ni praznovati subotu, niti držati otačke praznike, niti uopšte ispovedati da je neko Judejac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vođahu ih sa gorkom prinudom da svakoga meseca u dan carevog rođenja jedu utrobe od žrtava (επί σπλαγχνισμόν), a kad bivaše praznik Dionisov (dionizijade) prinuđivahu Judejce da s vencima od bršljana idu u procesijama u čast Dionisa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A na podsticaj Ptolemeja izdata je i naredba da se i u susediim Jelinskim gradovima protiv Judejaca primene iste mere, te da jedu utrobe (idolskih) žrtava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 One pak koji ne htednu preći na jelinske običaje, da ih kolju. Tako se (svuda) mogla videti ova nastala nesreća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A uhvaćene biše i dve žene (Jevrejke) koje behu obrezale (svoju) decu, i njima o dojke obesiše decu, i javno ih provodeći kroz Grad baciše ih sa zidina (gradskih).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Drugi pak (Judejci), koji zajedno otidoše u pećine (u zbeg), da odpraznuju sedmi dan, prijavljeni Filipu (namesniku) biše i zajedno spaljeni, zato što ne htedoše da se brane iz uvaženja prema najpoštovanijem danu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Molim, zato, one koji ovu knjigu budu čitali, da se ne obeshrabre zbog nesreća, i da ove kazne ne smatraju da su radi istrebljenja, već radi vaspitnog karanja (προς παιδείαν) roda našeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer i to što bezbožnici nisu (od Boga) za dugo vremena dopušteni, nego brzo podležu kaznama, to je veliki znak dobročinstva (Božijeg).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer nije kao sa drugim narodima - da Dugotrpeći Gospod čeka da dostignu do punine grehova pa da ih kazni - da je tako presudio i sa nama da bude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da ne bi, ostavljajući nas da dođemo do kraja grehova, onda nas kažnjavao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer, nikada (Gospod) ne udaljuje milost (Svoju) od nas, već kažnjavajući nevoljama, ne napušta narod Svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 No, ovo vam je rečeno radi podsećanja, pa se brzo vraćamo na dalje pripovedanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Neki Eleazar, jedan od prvih književnika, muž već zašao u duboke godine i po izgledu lica divan, bi prisiljavan da otvori usta i jede svinjsko meso.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 On pak, izabirajući slavnu smrt većma nego život s mrskošću, pošto ispljuva (meso), dobrovoljno priđe mučilištu (επί το τύμπανον),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Na način na koji priliči da pristupa]u oni koji su gotovi da (sve) podnesu zbog odbijanja jeđenja nedozvoljenoga, makar i po ceni ljubavi prema životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A oni koji su bili nadležni za bezakone gozbe (pravljene) od utroba žrtava, zbog od davnih vremena poznavanja ovoga muža, uzeše ga nasamo i moljahu ga da, donevši meso koje mu je dozvoljeno da jede i pripremivši ga sam, da se pretvara kao da jede od mesa od žrtava naređenog od cara,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da bi, učinivši to, izbavio se od smrti, te da bi, zbog starog prijateljstva prema njima, zadobio čovekoljublje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A on donevši divan zaključak (λογισμόν), dostojan uzrasta i uzvišene starosti, stečen od slavne sedine i vrlinskog od detinjstva vladanja, bolje reći od svetog i bogodanog Zakonodavstva (θεοκτίστου νομοθεσίας), odgovori sledeće, govoreći tako da bude brzo poslan u ad:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 "Nije dostojno našeg uzrasta da se pretvaramo, da ne bi mnogi mladi smatrali Eleazara devedesetogodišnjaka da je prešao na tuđinštinu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pa oni, zbog mog glumljenja i zbog kratkog i trenutnog života, prevare se zbog mene, te steknem omraženu i prljavu starost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer, ako se za sada i izbavim od ljudske kazne, no ruku Pantokratora ne mogu ni živ ni mrtav izbeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zato, junački sada promenuvši životom, pokazaću se dostojnim starosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A mladićima ću ostaviti plemeniti primer da dobrovoljno i hrabro umiru za časne i svete Zakone (Božije)." I to rekavši, otide pravo na mučilište (επι το τύμ - πανό ν).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Oni pak koji malopre imađahu prema njemu naklonost, promeniše je u neprijateljstvo, zato što, kako oni smatrahu, napred kazane reči behu ludilo (άπόνοιαν bezumlje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A on, imajući u mukama da skonča, uzdahnu i reče: "Gospodu Koji ima sveto znanje, javno je da ja, mogući se osloboditi od smrti, mučen podnosim teške bolove po telu, no dušom radosno ovo trpim, straha radi Njegovoga."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I on, dakle, promenuvši životom na ovaj način, ne ostavi samo mladima nego i mnogima od naroda (τον έθνους nacije) svoju smrt kao primer plemenitosti i spomen vrline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga