1 A dogodi se da biše uhvaćeni i Sedmoro Braće sa Majkom i, primoravani od cara da jedu nedozvoljeno (Zakonom) svinjsko meso, behu udarani šibama i goveđim žilama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Α jedan od njih, uzevši reč ispred ostalih, reče ovako: "Šta želiš da pitaš i doznaš od nas? Jer smo gotovi pre da umremo nego li da prestupimo otačke Zakone."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A car, razjarivši se, zapovedi da se užare tiganji i kotlovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad ovi biše užareni, odmah naredi da onome što je prvi ispred njih govorio odseku jezik i da ga skalpiraju (περισκυθίσαντες - skinu kožu s glave), i odseku udove, naočigled ostale braće i majke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kada pak on postade sasvim nepokretan (zbog obezuđenja), zapovedi da ga još dišućeg privedu vatri i da ga u (velikom) tiganju prže. Dok se zadugo dizaše dim iz tiganja, braća se sa majkom podsticahu da hrabro skončaju, govoreći ovako:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 "Gospod Bog gleda odozgo i istinski se smilovao nad nama, kao što reče Mojsije u pesmi u kojoj svedočaše pred licem naroda, govoreći: I smilovaće se na sluge Svoje."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I pošto prvi (brat) promeni životom na taj način, vođahu drugoga na izrugivanje, i odravši mu s glave kožu sa kosom, pitahu: "Hoćeš li jesti pre no što ti kaznimo (izmrcvarimo) telo po udovima?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A on odgovori otačkim jezikom i reče: "Ne!" Zato i on primi dalje mučenje, kao i prvi (brat).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Bivši u poslednjem dahu, reče: "Ti, prokletniče, oduzimaš nam sadašnji život; a Car sveta, kad umremo za Njegove Zakone, vaskrsnuće nas u večno oživljenje (άναβίωσιν vaskrsenje) života."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Posle njega treći (brat) bi izrugivan, i kad mu zatražiše jezik, odmah ga isplazi, i ruke smelo ispruži,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I hrabro reče: "S neba sam ove (udove) stekao, i za Njegove Zakone prezirem ih i od Njega očekujem da ih ponovo dobijem."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čak se i sam car i oni s njime zadiviše duši ovoga mladića, kako bolove nizašta ne smatraše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad i on promeni životom, i četvrtoga tako isto mučiše mučitelji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I došavši do končine, ovako reče: "Bolje je (čoveku) da se od ljudi prestavi, očekujući od Boga nadu da će biti vaskrsnut (άναστήσεσθαι) od Njega ali tebi (care), vaskrsenje u život neće biti."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zatim nadalje i petog (brata) privedoše i mučiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A on pogledavši u cara, reče: "Imajući vlast među ljudima, budući smrtan, činiš što hođeš. No nemoj smatrati da je rod (γένος) naš od Boga napušten.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ti čekaj i gledaj Njegovu veliku moć, kako će tebe i tvoje seme (potomstvo) kazniti."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A posle njega dovedoše šestoga, i imajući umreti, reče: "Nemoj se (care), zalud varati, jer mi za sebe ovo stradamo sagrešivši svome Bogu, i to (stradanje) postade dostojno čuđenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ti nemoj misliti da ćeš biti nevin, pokušavši da se protiv Boga boriš (θεόμαχεΐν)."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Α Majka, veoma dostojna divljenja i dobrog spomena, koja gledaše da umiru sedam sinova u vremenu jednoga dana, podnošaše to velikodušno, radi nade na Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I svakoga od njih ona sokoljaše otačkim jezikom, ispunjena plemenitim uverenjem i žensku misao krepeći muškom srčanošću, govoraše njima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 "Ne znam kako se javiste u mojoj utrobi, niti vam ja darovah duh i život, niti svakome od vas ja rasporedih osnovni sastav (στοιχέιωσιν).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zato, Tvorac sveta, Koji je stvorio postanje čoveka i pronašao postanak svega, On će vam opet vratiti i duh i život sa milošću, pošto sada ne štedite sebe radi Njegovih Zakona."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Antioh (Epifan), smatrajući da ga preziru i podozrevajući da ga jezik (jevrejski) vređa, pošto ostade još najmlađi (brat), podsticaše (ga) ne samo rečima, nego i zakletvom uveravaše da će ga učiniti bogatim i srećnim ako napusti otačke (Zakone), i da će ga imati za prijatelja, i dati važne službe (Položaje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 No pošto mladić ni malo ne obraćaše pažnju, car pozva majku i podsticaše je da ona bude savetnik dečaku radi spasenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pošto je on mnogo podsticao, ona prihvati da ubedi sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Sagnuvši se nad njim i ismejavši brutalnog tiranina, ovako reče otačkim jezikom: "Sine, smiluj se na me koja sam te devet meseci nosila u utrobi i dojila te tri godine, i odgajila te i podigla do ovog uzrasta i hranom snabdevala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Preklinjem te, čedo, da pogledaš na nebo i na zemlju, i videći sve što je u njima, da poznaš da je to sve Bog stvorio iz nebića (εξ όντων), i da rod ljudski tako postaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nemoj se uplašiti ovoga dželata, nego budući dostojan braće, prihvati smrt, da te u milosti (Božijoj) sa braćom tvojom dobijemo."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Dok ona još govoraše, mladić reče (dželatima): "Šta čekate? Neću poslušati naredbu carevu, nego ću poslušati zapovest Zakona datoga ocima našim preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ti pak, postavši pronalazač svakog zla Jevrejima, nećeš izbeći iz ruku Božijih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A mi zbog grehova svojih stradamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A ako se, radi ukora i vaspitnog karanja (παιδείας), Gospod Živi (o ζών) zakratko razgnjevio na nas, On će se opet izmiriti sa slugama Svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A ti, o bezbožniče i od svih ljudi najpokvareniji, nemoj se uzalud nadimati, hvastajući se nesigurnim nadama, dižući ruku na nebeske sluge (Njegove).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer još nisi sud Svedržitelja Svevidca Boga izbegao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer naša braća sada, podnevši kratkotrajni bol, padoše pod večni život pod Zavetom Božijim, a ti ćeš sudom Božijim podneti pravedne kazne gordosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ja pak, kao braća moja, i telo i dušu dajem za otačke Zakone, prizivajući Boga da brzo bude milostiv (mojem) narodu (τω εθνεϊ), a ti, kroz muke i kazne, da priznaš da je On Jedini Bog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A na meni i braći mojoj da se zaustavi gnjev Svedržitelja, koji je pravedno naveden na sav rod (γένος) naš."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A car razjarivši se, zapovedi da ovoga muče ljuće od braće, jer ogorčeno podnošaše zbog (njegovog) podsmevanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I ovaj, dakle, čist promeni životom, potpuno se uzdajući u Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Α poslednja posle sinova skonča majka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Toliko, dakle, iznesmo o (prisiljavanju) jeđenja utroba (žrtava) i prevelikim mukama (sedam braće).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga