1 A u ono vreme desi se da se Antioh (IV Epifan) vrati posramljen iz Persijskih krajeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jep beše ušao u takozvani Persepolj i pokušao da opljačka (tamošnji) Hram i zauzme grad. Zbog toga mnoštva (naroda) skočiše za oružje te (carevi vojnici) biše odbijeni; i bi tako da pobeđeni od meštana Antioh bi prinuđen na sramni povratak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kada beše kod Ekbatana, doznade za događaje s Nikanorom i one oko Timoteja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I nadut gnjevom smatraše da protiv Judejaca treba da okrene i ono zlo koje mu učiniše oni koji ga najuriše (iz Persije), te zato naredi vozaču svojih bornih kola da neprekidno juri napred i ubrzava putovanje, mada ga je sud (Božiji) s neba pratio. Jep nadmeno reče ovako: "Čim dođem tamo, učiniću Jerusalim grobljem (πολυάνδριον) Judejaca."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 No Svevideći Gospod Bog Izrailjev porazi ga neizlečivom i nevidljivom ranom. Jer tek što izgovori tu reč, zahvati ga nepodnošljivi bol utrobe i gorke unutrašnje muke;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 (I) sasvim pravedno (snađe to) onoga koji je mnogim i nečuvenim nesrećama mučio utrobe drugih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 No on ne odstupaše od nadmenosti, no se još više ispunjavaše gordošću, dišući ognjem gnjeva na Judejce i zapovedajući da se putovanje ubrza. A desi se da i pade iz kola koja juriše prebrzo, a pao je tako nesrećno da je iščašio sve udove tela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I (tako) onaj koji je do malopre, zbog nadljudske gordosti, smatrao da može zapovedati morskim valovima i kantarom izmeriti visine gora, padnuvši na zemlju beše nošen na nosilima, javno svima (tako) pokazujući silu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako i iz tela bezbožnoga (cara) izlažahu crvi, i još živome u bolovima i mukama otpadaše meso, a od smrada njegovog sav vojni logor beše zahvaćen gađenjem od truleži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I onoga koji do malopre smatraše da će dotaći nebeske zvezde, niko ne mogaše nositi zbog nepodnošljive težine smrada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tek tada, kod skršenog i poniženog (cara) poče da pada velika gordost i on da dolazi u spoznanje, pogađan božanskom kaznom svakoga časa bolovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ne mogući da podnese sopstveni smrad, reče ovako: "Pravo je Bogu pokoravati se, i budući smrtan ne misliti da si ravan Bogu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A zaricaše se nečastivac Gospodaru (svih), Koji ga još nije pomilovao, govoreći ovako:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sveti Grad - u koji žureći da stigne htede da ga sravni sa zemljom i učini ga grobljem (πολυάνδριον) - da bude slobodan!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Judejce - koje smatraše da nisu dostojni ni pogreba, nego da zajedno sa odojčadima budu bačeni grabljivim lešinarima i zverovima - da ih sve učini jednakim s Atinjanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Sveti Hram - koji je ranije opljačkao - da će ga ukrasiti najlepšim poklonima i da će sve sveštene sasude mnogostruko uzvratiti, a troškove potrebne za žrtve da će davati od svojih prihoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uza (sve) to: da će i sam postati Judej, i da će obići svako naseljeno mesto javljajući silu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 No pošto niotkuda ne prestajahu bolovi, jer na njega dođe pravedni sud Božiji, izgubivši nadu za svoje stanje, napisa Judejcima niže potpisano pismo u vidu molbe sa ovim sadržajem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 "Dobrim Judejcima, građanima (carskim), car i vojskovođa Antioh (IV Epifan) - da se mnogo raduju i zdravi budu i dobro čine!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako ste vi zdravi i deca vaša, i ako su vam stvari po volji, (uznosim Bogu najveću zahvalnost), imajući nadu u Nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 (Ja pak bolestan ležim), pamtim s ljubavlju vaše poštovanje i naklonost, vraćajući se iz persijskih krajeva, i pavši u boleet koja ima nevolju, smatrah za nužno da se pobrinem za opštu bezbednost svih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ne očajavam za sebe, nego imam veliku nadu da ću izaći iz ove bolesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A gledajući da je i otac moj (Antioh III Veliki), u vremena kada kretaše s vojskom u gornje krajeve (preko Eufrata), određivaše budućeg naslednika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da ako se nešto neočekivano desi, ili pak ako bude javljeno nešto loše, građani zemlje, znajući kome su ostavljene stvari (državne), da se ne uznemiravaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Uz to još, poznajući okolne vladare i one što su susedi carstvu, koji gledaju na vremena (pogodna) i očekuju šta će se dogoditi, odredio sam sina moga Antioha za cara, kojega sam, više puta odlazeći u gornje satrapije (državne oblasti), mnogima od vas ostavljao i preporučivao, napisah mu ovo što sledi niže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Molim vas, dakle, i tražim, da pamteći dobročinstva opšta i pojedinačna, svaki očuva naklonost, koju imadoste prema meni, i prema sinu mome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer sam uveren da će i on blagonaklono i čovekoljubivo, sledujući moju volju, odnositi se prema vama."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ovaj, dakle, ubica ljudi i bogohulnik, doživevši najgore, završi život na najgori način, kao što je druge osudio - u gorama strane zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A telo mu prenese Filip, drugar njegov, koji (opet), pobojavši se Antiohovog sina, prebeže (caru) Ptolomeju Filomitoru u Egipat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga