1 Tada (car), dozvavši Ermona, nadležnoga za staranje o slonovima, i ispunjen velikim gnjevom i jarošću po svemu nepromenljiv,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovedi (mu) da sledećeg dana obilnim pregrštima tamjana i sa što više jakog (akράτω) vina napoji slonove, kojih beše pet stotina na broj; pa kad podivljaju od obilnog napijanja, da ih izvede na susret sa smrću Judejaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I on, naredivši ovo, otide na pirovanje, okupivši od prijatelja i iz vojske one koji najviše mržahu Judeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Načelnik pak slonova Ermon zapoveđeno pažljivo izvršavaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A službenici određeni za to iziđoše uveče i vezivahu ruke nesrećnim (Judejcima) i starahu se za ostalo obezbeđenje oko njih, smatrajući da će tokom noći pleme (Judejsko) zajedno doživeti konačno uništenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Α Judejci, koji neznabošcima izgledahu lišeni svake zaštite zbog nevolje koja ih je odasvud okovima zahvatila,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Svedržitelja Gospoda i nad svakom silom Gospodarećega, milostivoga Boga i Oca svoga, neprestanim vapajem svi sa suzama prizivahu, moleći se:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Da izmeni bezbožnu protiv njih odluku i da ih veličanstvenom pojavom (μετά μεγαλομεροϋς επιφανείας) izbavi od spremljene im kraj nogu smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Njihovo, dakle, usrdno moljenje uzdizaše se na Nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Ermon, napojivši nemilosrdne slonove, nasićene mnogim davanjem vina ispunjenog tamjanom, dođe ujutru u dvor da o tome obavesti cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A od večnoga vremena dobra tvorevina, davana noću i danju od Davaoca onima kojima On hoće - san, bi poslat deo njega caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I slatkim i dubokim (snom) zahvaćen, dejstvom Vladara (Nebeskog), on dosta promaši od svoje bezakone namere, i od svoje uporne namisli bi mnogo obmanut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Α Judejci, mimoišavši unapred određeni čas, hvaljahu Svetoga Boga svoga i opet moljahu Blagopomirljivoga da pokaže snagu Svoje velikomoćne Desnice gordim neznabošcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kada pak nastupi već skoro i deseti čas (4 posle podne), nadležni za pozivanje (šef protokola), videći da su se pozvani (na gozbu) već okupili, uđe k caru i zakuca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I jedva ga probudivši, kaza mu da čas gozbe već prolazi, podnoseći mu o tome izveštaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Razmislivši car o tome, otide na piće (na gozbu), i naredi prisutnima na gozbi da zalegnu naspram njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dok gozba trajaše on podsticaše one koji u pirovanju uživahu da sadašnje učešće u gozbi, kojim su počastvovani, provode u što većem veselju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Dok je druženje i razgovor poduže trajao, car pozva Ermona i zapitivaše sa strogom pretnjom radi kojeg uzroka biše ostavljeni Judejci da prežive ovaj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad mu ovaj pokaza da je zapoveđeno još tokom noći potpuno ispunio, i prijatelji mu to posvedočiše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Imajući svirepost goru od Falarida (tiranina), car reče: "Neka oni (Judejci) zahvale današnjem snu, ali za sutrašnji dan neodložno pripremi na isti način slonove za uništenje bezakonih Judeja."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kada to car reče, odmah se svi zajedno prisutni s radošću saglasiše, pa odoše svaki svome domu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I utrošiše vreme noći ne toliko na san, koliko na smišljanje svakojakih poruga ovima koje smatrahu nesrećnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A čim jutarnji petao zapeva, i Ermon pripremi (razdraži) zverove i pokrenu ih ka velikim arkadama (stubovima).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Mnoštvo pak naroda iz grada okupi se na ovo najžalosnije pozorište, očekujući jutro s nestrpljenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Judejci u ovo kratko (predsmrtno) vreme, boreći se s dušom (ψυχολκούμενοί), sa mnogim suzama i plačevnim pesmama moljahu se, pružajući ruke Nebu, moleći Prevelikoga Boga da im opet brzo pomogne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 No još sunčevi zraci ne izgrejaše i car dočekivaše prijatelje, predstade mu Ermon i pozivaše na izlazak, ukazujući da je careva želja spremna za izvršenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kada (car) to sasluša, iznenadi se zbog nepropisanog izlaska (iz dvora), pa sasvim zahvaćen zaboravnošću (άγνωσία), zapita kakva je to stvar za koju je spremno za njega izvršenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A i ovo (zaboravljanje) beše delo Boga Gospodarećega nad svima, Koji je naveo na njegov um zaborav svega što je ranije namislio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ermon pak i svi prijatelji ukazivahu: "Zverovi i vojska pripremljeni su, care, shodno tvojoj izričitoj naredbi!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A on se na te reči ispuni velikim gnjevom - zato što se Promislom Božijim o ovome raseja sva njegova zamisao, pa pogledavši s pretnjom reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 "Kad bi ovde bili (tvoji) roditelji ili deca, onda bih ovim divljim zverovima spremio bogatu hranu umesto nevinih prema meni i mojim pretcima Judejaca, koji su (nam) izuzetno pokazivali sasvim pouzdanu vernost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali, da nije zbog ljubavi družbe (od detinjstva) i službe (tvoje), ti bi umesto njih bio lišen života."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tako Ermon podnese neočekivanu i opasnu pretnju, te se izgledom i licem smrknu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I svaki od prijatelja (carevih) postiđen povuče se, i sakupljeni narod otpustiše svakoga na svoj posao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Judejci čuvši ovo od cara, hvaljahu Javljenoga (τον Επιφανή Slavnoga) Boga i Cara nad carevima, zato što se udostojiše da i ovu pomoć Njegovu dobiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A car opet po istim pravilima učini gozbu, i podsticaše (zvanice) da se predaju uživanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I pozvavši Ermona, sa pretnjom reče: "Koliko ti puta treba zapovedati za jedno isto, nesrećniče?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sada opet pripremi slonove za sutra radi uništenja Judeja."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A srodnici (velikaši) koji s njime seđahu (na gozbi), čudeći se njegovom nepostojanom umu, rekoše ovo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 "Care, dokle ćeš nas kao nerazumie iskušavati, zapovedajući već treći put da ih unište, i opet kad dođe do same stvari promenom opozivaš svoje naredbe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Zbog toga je grad usled iščekivanja u metežu, i ispunjuje se masama, i već više puta je u opasnosti da bude razgrabljen."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Tada car (Filopator), u svemu kao (tiranii) Falarid, ispunivši se bezumlja, i ne smatrajući za išta nastale u njemu duševne promene za zaštitu (έπισκοπήν) Judejaca, zakle se neostvarivom zakletvom, odredivši da ih neodložno pošalje u pakao zdrobljene nogama i stopama zverova (slonova);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I da će vojnim pohodom na Judeju brzo je sravniti sa zemljom ognjem i kopljem, a njihov nepristupni (άβατον) za nas Hram da će odmah ognjem oboriti (sažeći), i učiniti ga za sva vremena pustim za one koji tamo prinose žrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tada prijatelji i srodnici (carevi) otidoše radosni i uvereni, a zapovediše da vojne snage čuvaju najvažnija mesta grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A načelnik slonova dovede zveri skoro da kažemo do stanja pomahnitalosti napajanjem mirišljavim vinom mešanim s tamjanom, i (uz to još) opremljene strašnim oruđima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 U zoru, dok grad već beše ispunjen neizbrojivim masama prema Hipodromu, on uđe u dvor (carev) podsećajući cara na predstojeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Α ovaj, ispunivši svoj bezbožii razum velikim gnjevom, sa svom snagom jurnu za zverovima želeći nepopustljivim srcem i zenicama (sopstvenih) očiju da vidi bolnu i nesrećnu propast unapred osuđenih (Judejaca).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I dok slonovi i prateće naoružane snage izlažahu na kapiju, Judejci, videći prašinu od kretanja mase i čuvši potmuli topot te gužve,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Smatrajući da im je to poslednji trenutak života i kraj najnesrećnijeg očekivanja, udariše u tužni plač i vapaje, i ljubljahu jedni druge grleći se sa srodnicima i padajući im na ramena: roditelji deci i majke kćerima; druge pak žene imahu novorođenu decu na dojkama koja sisahu poslednje mleko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Pa onda, sećajući se bivalih im i ranije zaštita s Neba, padoše svi zajedno ničice na zemlju, i decu odvojivši od dojki,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Zavapiše glasom veoma velikim, preklinjući Gospodara svake sile da im se Svojom pojavom (μετ επιφανείας) smiluje, jer se već nalaze pred vratima ada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga