1 Nameravajući da pokažem najmudroljubiviju reč (φιλοσοφώτατον λόγον - najfilosofskiji govor): da li je pobožni razum (o ευσεβής λογισμός - pobožna misao) samovladar nad strastima, s pravom bih vam savetovao da usrdno obratite pažnju na ovu filosofiju (mudroljublje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer reč je (ova) neophodna za nauku (έπιστήμην poznanje) svakome, i naročito ima pohvalu najveće vrline, velim za razboritost (φρονήσεως).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako se, dakle, razum (λογισμός) pokazuje da vlada strastima koje sprečavaju celomudernost, (a to su): ugađanje stomaku i pohota (γαστριμαργίας τε καί επιθυμίας),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 No pokazuje se da on gospodari i strastima koje sprečavaju pravednost, kao (što je): zloćudnost (zlonaravost) i takođe strastima koje sprečavaju hrabrost (της ανδρείας postojanost), (a to su): gnjev, bol i strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kako, reći će možda neki, ako razum vlada (ostalim) strastima, ne gospodari nad zaboravom i neznanjem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Oni pokušavaju da govore smešnu stvar. Jer razum ne vlada nad svojim strastima, nego onima koje su suprotne pravednosti i hrabrosti i celomudrenosti i razboritosti, a i njima (vlada) ne da bi ih uništio, nego da im se ne podaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sa mnogo, dakle, strana i drugim načinom mogu vam pokazati da je pobožni razum samodržac nad strastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A još ću većma to dokazati od dobrih podviga (της άνδραγαθίας) onih koji su umrli za vrlinu: Eleazara i sedam braće i njihove majke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer svi oni, prezrevši patnje do same smrti, pokazaše da razum nadvladava strasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato mi je zbog vrlina (njihovih) došlo da pohvalim ove ljudine (άνδρας) sa majkom, koji su u ovo vreme umrli za savršenu vrlinu (υπέρ της καλοκαγαθίας za plemenitost), a zbog počasti da ih nazovem blaženima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer oni, kojima se diviše za hrabrost i trpljenje ne samo svi ljudi nego i (sami) mučitelji, postadoše uzročnici da prestane tiranija protiv naroda (jevrejskog), jer pobedite tiranina trpljenjem, tako da je kroz njih očišćena otadžbina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 No o ovome je sad odmah potrebno govoriti kako sam počeo temu, kao što navikoh činiti, pa ću se onda okrenuti na reč o njima, odajući slavu Svemudrome Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Istražujemo, dakle, da li je razum samovladatelj (αυτοκράτωρ) nad strastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A da razmotrimo (najpre) šta je razum? I šta je strast? I koliko je vidova (ίδέαι vrsta) strasti? I da li nad svima njima vlada razum?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Razumnost (λογισμός) je, dakle, um sa pravilnim razborom (νουςμετά ορθού λογού), κοji predpočitava život mudrosti (σοφίας βίο ν).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Mudrost (σοφία) pak jeste poznanje (γνώσις) božanskih i čovečanskih stvari i njihovih uzroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovo (poznanje) jeste vaspitanje u Zakonu (ή του νόμου παιδεία), kojim božanske stvari čestito (s poštovanjem), i ljudske stvari korisno učimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A vidovi (ίδέαι) mudrosti jesu: razboritost i pravednost i hrabrost i celomudrenost (φρόνησις και δικαιοσύνη και ανδρεία και σωφροσύνη).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Α glavnija od svih je razboritost, iz koje upravo razum vlada nad strastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A prirode (φύσεις) strasti jesu dve sveobuhvatne: zadovoljstvo (ηδονή uživanje) i bol (πόνος), a svaka od njih i oko tela i oko duše biva (πέφυκεν proizrasta).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A mnoge su posledice strasti (posledične strasti) i oko zadovoljstva i oko bola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ispred zadovoljstva je želja (επιθυμία), a posle zadovoljstva je radost (χαρά).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A pre bola je strah (φόβος), a posle bola žalost (λύπη).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Gnjev je zajednička strast zadovoljstva i bola, ako neko shvati (zamisli) da je u njega upao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A u zadovoljstvu se nalazi zloćudno (zlonaravno) raspoložena, koje je najsloženija od svih strasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sa strane duše (to su): gordost i srebroljublje (gramzivost) i slavoljublje i svadljivost (φιλονεικίά), neverje (απιστία) i zavist
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A sa strane tela: jedenje svega (παντοφαγίά) i ugađanje grlu (λαιμαργία gurmanstvo) i tajno jedenje (μονοφαγία nasamo ugodnojedenje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kao da su telo i duša dve sadnice (drveta): zadovoljstva i bola, i na njima su mnogi vlastari (mladice) strasti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od kojih svaki (taj vlastar) svezemljodelac razum (παγγέωργος λογισμός) očišćuje i podkresava i učvršćuje i zaliva i na svaki način uređuje i pripitomljava materiju (sadržaj) vrlina i strasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer razum je vođa (ήγεμών) vrlina, a strasti je samodržac. Dakle, vidi se najpre kroz sprečavajuća celomudrenost dela, da je razum samovladar nad strastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A celomudrenost je vladanje (επικράτεια) nad željama (pohotama).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A od želja jedne su duševne, a druge telesne; a nad obadvoma vidi se da razum vlada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Jer otkud, pokrenuti ka zabranjenim jelima, odvraćamo se (ipak) od zadovoljstava koja dolaze od njih? Nije li zato što razum može vladati apetitima? Ja mislim da jeste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Isto tako, želeći (jesti) životinje iz vode, i ptice, i četvoronošce, i svakovrsna jela zabranjena nam po Zakonu, uzdržavamo se (ipak) zbog prevladavanja razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer strasti apetita, ukroćavane od celomudrenog uma, uzdržavaju se (ανέχεται); i svi pokreti tela utišavaju se (φιμοϋνται zauzdavaju se) od strane razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga