1 Jer neki Simon, protivno se vladajući prema Oniju, koji je tada imao prvosveštenstvo na ceo život, čoveku dobrom i divnom, pa pošto, klevećući svakojako, nije uspeo nazlobiti mu pred narodom (υπέρ του έθνους - navodno radi naroda), pobeže da bi izdao otadžbinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I tako došavši Apoloniju, vojnom zapovedniku Sirije i Fenikije i Kilikije, govoraše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 "Budući naklonjen stvarima carevim, dođoh da javim da je urizničeno u riznicama Jerusalima mnogo mirijada privatnih novaca koji ne pripadaju sveštenicima, i isti pripadaju caru Selevku."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Doznavši sve to Apolonije, pohvali Simona zbog staranja za cara, i uzišavši kod cara Selevka objavi mu za riznicu novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dobivši (od cara) vlast na te novce, dođe brzo u otadžbinu našu sa prokletim Simonom i mnogom vojskom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Govoreći da je došao po carevim zapovestima da bi uzeo privatne novce iz riznice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A narod negodovaše na tu reč i protivljaše se, smatrajući da je opšta opasnost ako se liše svojih zaloga oni koji su ih poverili Sveštenoj riznici, i koliko mogaše sprečavaše to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Apolonije sa pretnjama otide u Svetilište (Hram).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kada pak sveštenici sa ženama i decom u Svetilištu moljahu Boga da zaštiti prezirano sveto mesto,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Apolonije uzlažaše sa naoružanom vojskom da bi zgrabio novce, pojaviše se pred njima s Neba Anđeli na konjima, s bleštećim oružjem i zadajući im mnogi strah i trepet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Padnuvši pak polumrtav Apolonije u svenarodni (το πάμφυλον) vrt Svetilišta, i ispruživši ruke k Nebu sa suzama moljaše Jevreje da se za njega pomole i blagonaklonom učine nebesku vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer govoraše da je sagrešio i da je dostojan da umre, a ako se spase svima će ljudima hvaliti blaženstvo svetoga mesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Povinujući se tim rečima, Onija prvosveštenik, pošto se poboja da car Selevk inače ne pomisli da je ljudskom prevarnošću, a ne božanskom Pravdom pogubljen Apolonije, pomoli se za njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ovaj, čudesno spasavši se, otide da javi caru ono što mu se dogodilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kada skonča Selevk car, vlast nasledi njegov sin Antioh (IV) Epifan, čovek gord i opak,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koji svrgnu Oniju sa prvosveštenstva i postavi Jasona, brata njegovog, za prvosveštenika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji obeća da će, ako mu se dozvoli ta vlast, davati godišnje tri hiljade šesto šezdeset talanata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on mu dozvoli i da bude prvosveštenik i da bude vođa narodu (jevrejskom).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ovaj promeni običaje narodu (svom) i izokrenu mu način življenja na svako prestupanje Zakona (έξεπολίτευσεν επί πάσα ν παρανομία ν),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tako da je ne samo na samoj tvrđavi (akropolju) Otadžbine naše (u Jerusalimu) načinio gimnasion (vežbalište, stadion), nego je ukinuo i staranje o Svetilištu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Na to, razgnjevivši se božanska Pravda, učini da sam Antioh ratuje protiv njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer kada ratovaše protiv Ptolomeja (IV Filopatora) u Egiptu, i ču da je raširen glas da je on (Antioh) umro, pa se Jerusalimljani koliko beše moguće radovahu, on se povrati brzo na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kada ih pobedi (i opljačka), donese dogmu (odluku): ako se pokaže da neki od njih (Jevreja) žive po otačkom zakonu, da (takvi) umru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa pošto ni na koji način nije uspeo da svojim odlukama uništi dobrozakonje (εύνομίαν dobro poštovanje Zakona) naroda, nego vide da sve njegove pretnje i kazne propadaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako da i žene, zato što obrezivahu decu, bivahu sa decom bacane niz stene, mada su predvidele da će to pretrpeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pošto, dakle, odluke njegove behu prezirane od naroda, on mučenjima svakog pojedinca iz naroda prinuđivaše da jedenjem nečistih jela odrekne se Judaizma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga