1 Kada na ovaj način (Eleazar) besedom odgovori na tiraninova nagovaranja, pristupite mačenosci i grubo povukoše Eleazara na sprave za mučenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I najpre svezaše starca, ukrašenoga blagoljepijem zbog pobožnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zatim, vezavši mu laktove sa obe strane, udarahu ga šibama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 "Pokori se carevim zapovestima", vikaše s druge strane glasnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A velikodušni i zaista plemeniti Eleazar, kao da je u snu mučen, ni na koji način ne promeni se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nego visoko uzdizaše oči ka Nebu starac, dok mu meso otkidahu šibama i krvlju bi oblivan i u rebra ranjavan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I padajući na zemlju, jer telo nije izdržavalo muke, imađaše uspravan i nepokolebljiv razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neki od grubih mačenosaca udaraše ga nogama naizmenično u mošnice, da bi padajući ustajao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A on trpljaše bolove, i nevolju preziraše, i junački podnošaše udarce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kao hrabri atleta, (podvižnik), udaran pobeđivaše starac mučitelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Znojeći se po licu i vrlo teško dišući, zadivljavaše i same mučitelje zbog blagodušnosti (ε ύψυχιρ).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada neki od carevih ljudi, sažaljevajući s jedne strane njegovu starost,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 S druge strane, imajući simpatije zbog (ranijeg) druženja s njime, i s treće strane iz divljenja zbog njegove uzdržljivosti, pristupivši mu govorahu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 "Zašto sebe nerazumno pogubljuješ takvim zlom, Eleazare?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mi ćemo ti doneti nekih prženih jela (od mesa), a ti pretvarajući se kao da jedeš svinjsko meso, spašćeš se."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Eleazar, kao da je tim savetom još grublje zlostavljan, uzviknu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 "Nećemo tako zlo misliti mi deca Avramova, da u malodušnosti dvoličimo nepriličnu nam igru (δράμα).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jep je nerazumno da, živeći istinski život do starosti i o njemu shvatanje (δόξαν) zakonito sačuvavši, da se sada promenimo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sami mi budemo mladima obrazac bezbožnosti (ασεβείας), te postanemo primer jeđenja nečistoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sramno je, da bi poživeli još malo vremena, i to ismevani od svih zbog strašljivosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A od tiranina prezirani kao kukavica, da naš Božanski Zakon ne branimo do smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato vi, o deco Avramova, plemenito za blagočešće umirite!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A vi, mačenosci tiraninovi, šta čekate?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Videći ga da tako velikodušno misli (μεγαλοφρο νοϋντά) naspram nevolja, i da se ne menja ni prema njihovoj samilosti, odvedoše ga u oganj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Gde ga malo po malo bacaše, opaljujući ga zlosmišljenim oruđima i neku smrdljivu tečnost u nozdrve mu sipajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A on već spržen do kostiju, pred onesvešćenjem uzdiže oči k Bogu i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 "Ti znaš, Bože, da iako mi beše moguće spasti se, u gorućim mukama umirem za Zakon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Milostiv budi narodu Tvome, zadovoljivši se našom za njih kaznom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Učini moju krv očišćenjem za njih, i životni otkup za njih (άντίψυχον αυτών) uzmi dušu moju."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I to rekavši, svešteni muž plemenito umre u mukama, i do smrtnih muka odupre se razumom zarad Zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Očigledio je, dakle, da je gospodar strasti pobožni razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer, ako bi strasti nadvladale razum, njima bismo pridavali svedočanstvo prevladavanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Sada pak, kada je razum pobedno strasti, njemu ćemo kako priliči dodeliti vlast gospodarenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I pravedno je da priznamo da razum ima moć, kad i spoljne bolove nadvladava, inače bi bilo smešno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I ne samo da pokazujem da je razum nadvladao bolove, nego da vlada i zadovoljstvima (slastima) i nimalo im se ne podaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga