1 Posle tih događaja, za carevanja Artakserksa, cara Persijskog, dođe Jezdra, sin Azarija, Zehrija, Helkija, Salima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Saduka, Ahitova, Amarije, Ozije, Memerofa, Zareja, Sauja, Voka, Avisaja, Finejesa, Eleazara, Aarona prvosveštenika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Taj Jezdra dođe iz Vavilona kao književnik, osvedočen u zakonima Mojsija, datim od Gospoda Boga Izrailjeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 i ukaza njemu car počasti, jer on zadobi kod njega milost u svim traženjima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A dođoše sa njim u Jerusalim neki od sinova Izrailja, od sveštenika i levita, sveštenopevača i vratara i služitelja u hramu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 u sedmoj godini carevanja Artakserksa, u peti mesec te sedme godine carevanja; jer oni, izašavši iz Vavilona za novog meseca prvog meseca, dođoše u Jerusalim, po danom im od Gospoda uspešnosti u putu, za novog meseca petog meseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jezdra imaše veliku brigu, i ništa ne propuštaše od zakona Gospodnjeg i zapovesti, i šćaše da nauči sav Izrailj zapovestima i sudovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Donese i pismenu naredbu, datu od cara Artakserksa Jezdri svešteniku i čitaču zakona Gospodnjeg, o sledećem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Car Artakserks Jezdri svešteniku i čitaču zakona gospodnjeg – pozdravi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Rasudivši čovekoljubivo, ja naredih, da oni koji dobrovoljno žele iz naroda Judejskog i od sveštenika i levita, koji se nalaze u našem carstvu, pođu zajedno sa tobom u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I tako, ko želi, neka se spremi i ide, kako prosudih ja sa svim sebi bliskim savetnicima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 neka provere, da li se radi u Judeji i Jerusalimu saglasno sa zakonom Gospodnjim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 i odnesite u Jerusalim darove Gospodu Izrailja, koje obećah ja i moji najbliži, i svako zlato i srebro, koje nađete u zemlji Vavilonskoj za Gospoda u Jerusalimu, zajedo sa darovima od naroda za hram Gospoda Boga njihovog, koji se nalazi u Jerusalimu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 zlato i srebro – za volove, ovnove i jaganjce i ostalo što ide sa njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 kako bi prineli žrtvu Gospodu na žrtveniku Gospoda Boga njihovog u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sve, što zamisliš ti sa braćom tvojom uraditi sa tim zlatom i srebrom, uradi po volji Boga tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I svete sasude Gospodnje, date tebi za upotrebu u hramu Boga tvojega u Jerusalimu, postavi pred Gospodom, Bogom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ostalo, što je potrebno tebi u hramu Boga tvojega, uzmi iz carske riznice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I evo ja, car Artakserks, naredih čuvarima riznice u Siriji i Feniciji, da i oni sve, što bude potrebno Jezdri, svešteniku i čitaču zakona Svevišnjeg Boga, podaju njemu, do sto talanata srebra,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 takođe i pšenice do sto kora i vina do sto mera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sve drugo po zakonu Božjem brižljivo da prinosite Svevišnjem Bogu, kako ne bi pao gnev na carstvo cara i sinova njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I još vam govorimo, da nad svim sveštenicima i levitima, i sveštenopevačima i vratarima, i služiteljima hrama i na piscima ovog hrama neće biti nikakvog poreza ili druge obaveze, i da niko nema pravo da određuje bilo šta za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ti, Jezdra, po mudrosti Božjoj, postavi načelnike i sudije, kako bi oni sudili po svoj Siriji i Feniciji svoj, onima koji poznaju zakon Boga tvojega, a koji ne znaju ti poduči:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 i sve te, koji budu prestupali zakon Boga tvojega, ili carski, naka budu primereno kažnjeni, smrću ili telesnim kaznama, novčano ili progonstvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada reče učeni Jezdra: Blagosloven da je jedini Gospod Bog otaca mojih, koji napravi srce cara da proslavlja dom Njegov u Jerusalimu
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 i koji postavi mene ispred cara i sveštenika i svim bližnjim i velmožama njegovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ja se ohrabrih od pomoći Gospoda Boga mojega i sakupih ljude Izrailjske, kako bi pošli samnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I evo načelnika po plemenima njihovim i po starešinstvu, koji pođoše samnom iz Vavilona za carevanja cara Artakserksa:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od sinova Finesa – Girson; od sinova Jefamara – Gamalilo; od sinova Davida – Latus, sin Sehenija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 od sinova Forosa – Zaharija, i sa njim zapisasmo sto pedeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 od sinova Fafmoava – Eliaonija, sin Zareja, i sa njim dvesta ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 od sinova Zafoja – Sehenija, sin Jezila, i na njim trista ljudi; od sinova Adina – Ovif, sin Jonafa, i sa njim dvesta pedeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 od sinova Ilama –Jesija, sin Gofolija, i sa njim sedamdeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 od sinova Safatije – Zaraija, sin Mihajla, i sa njim sedamsedet ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 od sinova Joava Avadija, sin Jezila, i sa njim dvesta dvadeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 od sinova Vanije Asalomova, sina Josafije, i sa njim sto šezdeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 od sinova Vavija – Zaharija, sin Vivaja, i sa njim dvadeset osam ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 od sinova Astafa – Joan, sin Akatana, i sa njim sto deset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 od sinova Adonikama – poslednji, i evo imena njihovih: Elifal, sin Jeuila, i Samej, i sa njime sedamdeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 od sinova Vagoja – Ufija, sin Istalkura, i sa njim sedamdeset ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I ja ih okupih kod reke, koaj se zove Feran, i mi provedosmo tamo tri dana, i ja ih posmatrah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I ne našavši tamo nikoga od sveštenika i levita,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 ja poslah ka Eleazaru i Iduilu, i Masmanu, i Alnafanu, i Mameju, i Sameju, i Jorivonu, Natanu, Enatanu, Zahariji i Mosolamu, vođama i učenim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 i rekoh im, da pođu ka Dodeju, načelniku u mestu Kasifi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 naredivši im da kažu Dodeju i braći njegovoj koji se nalaziše u tom mestu Kasifi, da nam pošalju sveštenike za dom Gospoda Boga našeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I oni dovedoše ka nama moćnom rukom Gospoda Boga našega ljude znane od sinova Mola, sina Levija, sina Izrailjeva, Aseviveja i sinove njegove i braću njegovu, kojih beše osamdeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 i Aseviju i Anuja i Oseja brata od sinova Hanuneja, i sinove njihove dvadeset ljudi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 i za služitelje hrama, koje dade David i načelnici da služe levitima, dvesta dvadeset služitelja, sa svim imenima na spisku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I objavih ja tamo post pred Gospodom Bogom našim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 kako bih izmolio od Boga da nam blagoslovi put naš i saputnike naše i decu našu i stoku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 jer se ja stideh da tražim od cara pešaka i konjanika i vodiča da nas brane od protivnika naših;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 jer rekosmo caru, da će sila Gospoda našeg biti sa imajućim Njegovim u svakom dobrom poduhvatu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I tako, mi se ponovo pomolismo Gospodu Bogu našemu za sve to i dobismo od Njega veliku milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I odvojih ja od vođa porodica i sveštenika dvanaest ljudi, Esereviju i Samiju, i sa njima od braće njihove deset ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I dadosmo njima srebro i zlato i sveštene sasude doma Gospoda našeg, koje dade kao dar car i savetnici njegovi, i velmože i svi Izrailjci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 I davši, predadosmo im srebra šesto pedeset talanata i sasuda srebrnih sto talanata, i zlata sto talanata, sasuda zlatnih dvadeset i sasuda mjednih od odlične mjedi, blistajućih kao zlato, dvanaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 I rekosmo im: I vi ste sveti Gospodu, i sasudi su svi sveti, isto tako i zlato i srebro, dato po obećanju Gospodu, Bogu otaca naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Pazite i nosite ih, dok ne predate starijim sveštenicima i levitima i rodonačelnicima Izrailjskim u Jerusalimu, u riznicu sasuda doma Boga našeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I sveštenici i leviti, donesavši srebro i zlato i sasude za Jerusalim, unesoše ih u hram Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I, izašavši od reke Feran u dvanaesti dan prvog meseca, uđosmo u Jerusalim pod moćnom rukom Gospoda nad nama, i On izbavljaše nas od početka našeg puta od svakog neprijatelja, i mi dođosmo u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I tu, kada prođoše tri dana, četvrtog dana predasmo donešeno srebro i zlato u dom Gospoda našeg Marmofu, sinu Urije, svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I beše sa njim Eleazar, sin Finesa; takođe behu sa njim Josavdos, sin Isusa, i Moef, sin Savana, leviti; i predasmo sve brojem i težinom; i sve bi tada zapisano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Tada povratnici iz progonstva prinesoše žrtve Bogu Izrailja, dvanaest volova za sve Izrailjce, devedeset šest ovnova, sedamdeset dva jaganjca, dvanaest jarića za spasenje: sve to – za žrtvu Gospodu, -
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 i predadoše carske povelje carskim upraviteljima i načelnicima Kele-Sirije i Fenicije, i oni poštivaše narod i hram Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I kada se to završi, dođoše kod mene načelnici i rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Ne odvoji se narod Izrailjski i načelnici i sveštenici i leviti od drugih naroda zemlje i od nečistoće njihove, od naroda Hananskih, Hetejskih, i Ferezejskih i Evusejskih, i Moavitskih i Egipatskih i Idumejskih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 jer stupiše u supružništvo sa kćerima njihovim, kako oni, tako i sinovi njihovi, i pomešaše seme sveto sa drugim narodima zemlje, i vođe njihove i velmože napraviše ih učesnicima u tom bezakonju od samog početka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Čim čuh o tome, razderah na sebi odeću i svešteno odelo, i čupah kosu na glavi i bradu, i sedoh zabrinut i ojađen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 I dok sam ja tugovao zbog tog bezakonja, okupiše se oko mene svi, koji behu pokrenuti rečjom Gospoda Boga Izrailjeva, i ja sedeh rastužen do večernjih žrtvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Tada, ustavši sa mesta mojega, u razderanoj odeći i razderanom sveštenom odelu padoh na kolena i, pruživši ruke ka Gospodu, rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 Gospode! Stidim se i zbunjen sam pred licem Tvojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 jer gresi naši se podigoše iznad glava naših, i bezumlje naše uznese se do neba;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 još od vremena otaca naših do ovoga dana mi se nalazismo u velikom grehu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 i za grehe naše i otaca naših mi sa braćom našom i carevima našim i sveštenicima našim predani bijasmo carevima stranim pod mač, u progonstvo i na razgrabljenje sa sramom do ovoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 Ali sada nam je ukazana milost velika od Tebe, Gospode Bože, jer Ti postavi naš koren i ime na mesto svetinje Tvoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 i zapali nam svetiljku u domu Gospoda, Boga našeg, dade nam hranu u vreme porobljenja našega! I, dok se mi nalazismo u ropstvu, nismo bili ostavljeni od Gospoda, Boga našeg;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 nego nas On postavi u milost careva Persijskih, kako bi nam oni dali hranu
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 i proslavili hram Gospoda našeg, i kako bi podignut bio opustošeni Sion, i nama dato bilo utrđenje u Judeji i Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
79 I sada šta da kažemo mi, Gospode, imajući sve ovo? Mi prestupismo zapovsti Tvoje, koje Ti dade rukom rabova Tvojih, proroka, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
80 Zemlja, u koju ulazite, kako biste je nasledili, oskrnavljena je gadošću drugih naroda zemlje, i oni je napuniše nečistoćama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
81 I zato ne dajte kćeri vaših za sinove njihove, i njihove kćeri ne uzimajte za sinove vaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
82 i ne tražite mira sa njima nikada, kako biste jačali i okusili blaga sve zemlje i ostavili je u nasleđe deci vašoj vavek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
83 I sve, što nam se desilo, biva zbog zlih dela naših i zbog velikih greha naših. Ti, Gospode, olakša grehe naše
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
84 i dade nam ovakav koren; ali se mi ponovo okrenusmo ka prestupljenju zakona Tvojega mešanjem sa nečistoćom naroda zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
85 Nisi li Ti gnevan na nas toliko, da nas pogubiš i ne ostaviš ni korena, ni semena, ni imena našeg?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
86 Ti si istiniti, Gospode, Bože Izrailja! Jer mi ostadosmo sa korenom do ovoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
87 Ali evo nas sada pred Tobom u bezakonju našem; i u njemu ne moramo stojati pred Tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
88 I kada se Jezdra moliše i ispovedaše i plakaše, pavši na zemlju pred hramom, dođe ka njemu iz Jerusalima veoma mnogo naroda: muškaraca, žena i dece; i bi veliki plač u narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
89 I javi se, Jehonija, sin Joila, od sinova Izrailja, i reče: Jezdra! Mi sagrešismo pred Gospodom, mi uzesmo žene iz drugih plemena od naroda zemlje; i evo sada ovde sav Izrailj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
90 Da damo zakletvu pred Gospodom o tome, da ćemo odbaciti sve žene naše iz drugih pelemena sa decom njihovom, kako presudite ti i svi, koji se povinavaju zakonu Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
91 Ustani, završi to! Jer je to tvoje delo, i mi ćemo sa tobom u sili da ga uradimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
92 I ustavši, Jezdra zakle starije od sveštenika i levita svega Izrailja da postupe tako po svemu, i oni se zakleše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga