1 Druga knjiga Jezdre proroka, sina Seraje, sina Azarije, sina Helkije, sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sina Ahije, sina Finesa, sina Ilije, sina Amarije, sina Asiela, sina Merajota, sina Arna, sina Ozije, sina Vorite, sina Avusije, sina Finesa, sina Eleazara,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sina Arona, od plemena Levita, koji bi u ropstvu u zemlji Midijskoj, za carevanja Artakserksa, cara Persijskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Dođe riječ Božja ka meni:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Idi i reci narodu mome zla djela njihova, i sinovima njihovim – bezakonja koja oni počiniše protiv Mene, kako bi to prenijeli sinovima svojih sinova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer grijesi roditelja njihovih porastoše u njima; zaboravivši Mene, oni prinosiše velike žrtve bogovima tuđim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne izvedoh li ih Ja iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva? A oni razgnjeviše Mene i savjete Moje prezreše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ošišaj kosu na glavi svojoj, i baci na njih svo zlo, jer ne slušaše Zakona moga – narod nepokorni!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Dokle ću Ja trpjeti njih, kojima učinih toliko milosrđa?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Radi njih Ja mnoge careve oborih, porazih faraona sa robovima njegovim i sa svom vojskom njegovom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sve narode pred njima pogubih, i na istoku narod dviju oblasti, Tira i Sidona, rasijah i sve neprijatelje njihove istrijebih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ti im ovako reci: Ovako govori Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja vas provedoh kroz more i po dnu njegovom položih vam ograđeni put, dadoh vam vođu Mojsija i Arona sveštenika,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 dadoh vam svjetlost od stupa ognjenog, i mnoga čudesa počinih među vama; a vi Mene zaboraviste, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ovako govori Gospod Svedržitelj: Prepelice vam bijahu znak. Ja vam dadoh logore kao zaštitu, ali vi i tamo vikaste
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ne radovaste se u ime Moje zbog pogibelji neprijatelja vaših, nego čak do dana današnjeg još vičete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gdje je svo to dobro, koje Ja počinih vama? Nisam li u pustinji, kada ste ogladnjeli i zavapili ka Meni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Govoreći: Zašto nas dovede u ovu pustinju? Da nas pomoriš? Bolje da smo služili Egipćanima, nego da umremo u ovoj pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ja se sažalih na uzdisanja vaša, i dadoh vam manu za hranu: i jedoste hljeb anđelski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kada ste požednjeli, ne rasjekoh li Ja kamen, i ne poteče li voda do sitosti? Od vrućine sakrivah vas lišćem drveća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Razdijelih vam zemlju plodnu; Hananeje, Ferezeje, i Filisteje izagnah od vas. Šta još da vam učinim? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ovako govori Gospod Svedržitelj: Kada ste bili u pustinji, na rijeci Meri, i žedni hulili na ime Moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 ne poslah oganj Ja na vas za bogohulstva, nego položih drvo u vodu i rijeku načinih slatkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Šta da radim sa tobom Jakove? Ne htjede se ti povinovati Judo. Preseliću se kod drugih naroda i daću im ime Moje, kako bi se držali zakona Mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kako ste vi Mene ostavili, tako ću i Ja ostaviti vas; koji budu tražili od Mene milosti, neću ih pomilovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kada budete prizivali Mene, Ja vas neću uslišiti, jer ste oskvrnavili ruke vaše krvlju, a noge su vaše brze na činjenje ubistava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Vi niste Mene ostavili, nego vas same, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ovako govori Gospod Svedržitelj: nisam li vas Ja preklinjao, kao otac sinove i kao matera kćeri i kao dojilja dojenike svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 kako bi vi bili Mojim narodom i Ja vaš Bog, kako bi vi bili Moji sinovi i Ja vaš Otac?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ja vah sakupih, kao kokoška piliće svoje pod krila svoja. Šta sada da uradim sa vama? Odbaciću vas od lica Moga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kada prinesete Meni darove, okrenuću lice Moje od vas; jer vaši dani praznični i mladine i obrezanja Ja odbacih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ja poslah ka vama sluge Moje, proroke; a vi, uhvativši ih, ubiste i rastrgaste tijela njihova. Krv njihovu Ja tražim, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ovako govori Gospod Svedržitelj: Kuća je vaša pusta. Rasijaću vas, kao vjetar pljevu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I sinovi vam neće imati potomstva, zato što zapovijest Moju prezreste i radiste ono što je zlo preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Daću kuće vaše ljudima koji će doći, koji i ne čuvši Mene vjerovaće, kojima Ja iako ne pokažem znake, ispuniće ono što Ja zapovijedih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ne vidjevši proroke, opominjaće se svojih bezakonja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Zavještavam blagodat ljudima koji će doći, djeci koja ne vidjevši Mene očima tjelesnim, duhom će vjerovati svemu što Ja rekoh i proslavljaće to sa veseljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I sada pogledaj brate kakva slava, - pogledaj ljude, koji dolaze sa istoka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Kojima ću Ja dati za vođe Avraama, Isaaka i Jakova, i Osiju, i Amosa, i Miheja, i Joila, i Avdiju, i Jonu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I Nauma, i Avvakuma, Sofonija, Ageja, Zaharija i Malahiju, koji je zvani i Anđelom Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga