1 Besmrtni Tvoj Duh u svemu prebiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zato prestupnike blago karaš, podsjećaš na ono u čemu griješe i učiš ih, da bi se oslobodili zla i povjerovali u Tebe, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Negdašnje, pak, stanovnike svete Tvoje zemlje
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 omrznu, jer ono što je najgore činiše, - djela vradžbinska i obrede bezbožničke,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 ubijanja djece nemilosrdna, žderanje na gozbama utroba ljudskih tijela i krvi, - žrece iz zborišta
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 i roditelje nasilnike bespomoćnih duša htio si da uništiš rukama otaca naših,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 da bi dostojno naselje primila djeca Božija najmilije Ti od sviju zemalja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 No, ipak, i njih si kao ljude poštedio, poslao si ose kao prethodnicu svoje vojske, da ih polako istrijebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nije Ti bilo nemoguće da bezbožne u boju predaš u ruke pravednima ili zvijerima ljutim, ili da ih riječju oštrom odjednom smrviš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 no, sudeći im polako ostavio si mogućnost pokajanja iako si znao da je zlo njihovo rođenje i urođena zloba njihova i da se neće izmijeniti pomisao njihova vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer bili su sjeme prokleto od početka, a ni iz bojazni od bilo koga nijesi ostavio nekažnjene grijehe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pa ko će reći: šta si učinio? ili ko će se suprotstaviti sudu Tvome? Ko pak prigovoriti za uništene narode, koje si stvorio? Ili ko će se pojaviti preda te kao branitelj nepravednih ljudi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer nema Boga izvan Tebe, koji se o svemu stara da mu pokažeš da nijesi nepravo sudio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 niti se car niti vladar može s Tobom suočiti u korist onih koje si kaznio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A pošto si pravedan, pravedno svime upravljaš, osuditi onoga koji ne zaslužuje da bude kažnjen - smatraš ne svojstvenim Tvoje sile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Moć pak Tvoja početak je pravednosti i Tvoje vladanje svime, čini Te da sve čuvaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A moć pokazuješ nevjerujućem savršenstvu sile dok kod onih koji je poznaju izobličavaš drskost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ti opet koji moć posjeduješ, snishodljivo sudiš i nama upravljaš s velikom samilošću! jer moć, kad god zaželiš, sa Tobom je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A naučio si takvim djelima i narod svoj, da pravednik treba biti čovjekoljubiv, i dobronadležnim si učinio sinove svoje jer daješ za grijehe pokajanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer ako si neprijatelje slugu svojih, dostojne smrti, sa tolikim obzirom i blagošću kaznio davši im vrijeme i mjesto da se oslobode zla.-
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 sa kakvom si tek opreznošću sudio sinovima svojim, čijim ocima si dao zakletve i zavjete blagih obećanja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nas dakle karajući, neprijatelje naše šibaš na bezbroj načina, da bi i mi kad sudimo o dobroti Tvojoj brinuli a kad nam se sudi - očekivali milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zato si i one koji su nerazuman život vodili nepravedno, njihovim sopstvenim gadostima mučio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 jer putevima zablude daleko zalutaše za bogove prihvatajući nečasnije i od najgadnijih životinja, obmanuti poput nerazboritih mladenaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Radi toga kao djeci nerazumnoj sud na porugu posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Oni pak koji porugom opomene ne biše urazumljeni iskusiće dostojan sud Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer ono od čega su sami patili s mukom, vidjevši kod tih što su ih smatrali bogovima, kažnjavani njime, Onoga koga su nekad odbacivali da poznaju, za Boga istinitog priznaše; zato dođe na njih i konačna osuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga