1 Godine dvanaeste carovanja Navuhodonosora, koji carovaše Asircima u Nineviji, gradu velikom, u dane Arfaksada, koji carovaše Miđanima u Ekvatanima,

2 I sagradi oko Ekvatana zidove od tesanog kamena u širinu tri lakta, a u dužinu lakata šest, i napravi visinu zida lakata sedamdeset a širinu lakata pedeset;

3 I kule njegove postavi na vratima njegovim lakata stotinu, i širinu njihovu osnova na lakata šezdeset.

4 I načini vrata njegova - vrata podignuta u visinu lakata sedamdeset, a širinu njihovu lakata četrdeset, za izlaske silne (vojske) moćnika njegovih i postrojenja pješaka njegovih.

5 I učini rat u dane one car Navuhodonosor protiv cara Arfaksada na polju velikom, to je polje u predjelima Ragavskim.

6 I skupiše se ka njemu svi koji žive na gori i svi koji žive pri Efratu i Tigru i Idaspi, i na polju Arioha, cara elimeonskoga, i sabraše se narodi mnogi u pohod protiv sinova Heleuda.

7 I posla Navuhodonosor, car Asirski, ka svima koji žive u Persiji i ka svima koji žive prema zapadu, koji žive u Kilikiji i Damasku i Livanu i Antilivanu, i svima koji žive naspram Primorja;

8 I onima među narodima Karmila i Galada i Gornje Galileje, i na velikom polju esdrilonskom,

9 I svima koji su u Samariji i njenim gradovima, i s one strane Jordana do Jerusalima i Vatana i Hela i Kadisa, i rijeke egipatske i Tafne i Ramese i sve zemlje gesemske,

10 Dok se dođe iznad Tanisa i Memfisa, i ka svima koji žive u Egiptu, dok se ne dođe do predjela etiopskih.

11 I prezreše svi žitelji zemlje riječ Navuhodonosora, cara asirskog, i ne sabraše mu se u rat, jer ga se ne bojahu, nego je bio za njih kao jedan (običan) čovjek, i povratiše vjesnike njegove prazne sa beščašćem od lica svoga.

12 I razgnjevi se Navuhodonosor na svu zemlju ovu veoma i zakle se prestolom i carstvom svojim da će se osvetiti svima predjelima kilikijskim i kamaskim i sirijskim, i pogubiti ih mačem svojim, i svima koji žive u zemlji Moavskoj i sinovima Amonovim i svoj Judeji i svima u Egiptu, sve dok ne stigne do predjela dvaju mora.

13 I pokrenu se sa silom svojom na Arfaksada, cara, godine sedamnaeste, i pobijedi u ratu svome i porazi svu silu Arfaksadovu i svu konjicu njegovu i sva (ratna) kola njegova.

14 I zavlada njegovim gradovima i stiže do Ekvatana i osvoji kule njene i poplijeni trgove njene i ljepotu njenu pretvori u sramotu njegovu.

15 I uhvati Arfaksada na gorama Ragava, i probode ga strijelama svojim i uništi ga onoga dana.

16 I vrati se sa njima u Nineviju sam i sav zbor njegov, mnoštvo ljudi ratnika veoma veliko; i ostade ondje odmarajući se i pirujući on i sila njegova dana sto dvadeset.

Analiza
Pretraga