1
1 Radi grijeha, koje sagriješiste pred Bogom, bićete odvedeni u Vavilon zarobljeni od Navuhodonosora, cara Vavilonskog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ušavši, dakle, u Vavilon, bićete ondje mnogo godina i dugo vremena, do sedam pokoljenja; a poslije toga izvešću vas odande s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sada, pak, vidjećete u Vavilonu bogove srebrne i zlatne i drvene, na ramenima nošene, koji predstavljaju strah za (mnogobožne) narode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pazite se, dakle, da ne bi i vi ugledavši se, postali slični inoplemenicima, i strah vas obuzeo od njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vidjevši gomilu ispred i iza njih kako im se klanja, recite u sebi: Tebi se treba poklanjati, Vladiko!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer anđeo moj je s vama, on je onaj koji traži duše vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer jezik njihov je izrezbaren drvodjeljom, a oni pozlaćeni i posrebreni, lažljivi su i ne mogu govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kao djevojci koja voli ukrase, uzimaju oni zlato i postavljaju vijence na glave bogova svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A biva da sveštenici kradu od bogova svojih zlato i srebro i za sebe upotrebljavaju, uz to, daju od njih i bludnicama u hramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ukrašavaju njih kao ljude haljinama - bogove srebrne i zlatne i drvene; ovi opet se ne spasavaju od rđe i prljavštine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Njima, odjevenim u haljinu porfirnu, otiru lice njihovo od hramovne prašine koje ima mnogo po njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ima i skiptar (božanstvo) - kao čovjek sudija zemaljski, koji onoga koji mu sagriješi ne može uništiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ima i mač u desnici i sjekiru, no samog sebe od rata i razbojnika neće izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Otuda se prepoznaju da nisu bogovi; zato, ne plašite ih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer kao što sasud čovjekov razbijen postaje beskoristan, takvi su i bogovi njihovi kad budu postavljeni u idolištima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Oči njihove su pune prašine od nogu kad ulaze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kao kad neko uvrijedi cara, što bivaju zatvorene kapije, dok se taj odvodi u smrt, idolišta njihova sveštenici zatvaraju vratima i bravama i zavjesama, da ih razbojnici ne bi opljačkali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Svjetiljke im zažižu, više nego sebi samima, od kojih (bogovi) nijednu ne mogu vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Oni su kao greda u idolištu, a za unutrašnjost njihovu kažu da biva nagrizana, i dok ih gmizavci sa zemlje glođu i haljine njihove, oni to ne osjećaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pocrnjela su im lica od dima iz idolišta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Po tijelu njihovom i po glavi skaču slijepi miševi, laste i druge ptice, a takođe i mačke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Otuda ćete znati da oni nisu bogovi, zato ih se ne plašite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer zlato kojim su obloženi radi ukrasa, ako ga neko ne očisti od rđe, neće zasijati; pa i kad su ih lili, ni tada nisu osjećali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Za veliku cijenu su kupljeni, pa opet u njima nema duha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Beznogi, nošeni su na ramenima, pokazujući svoju sramotu ljudima, te se stide zbog toga i oni koji im služe, jer kad padnu na zemlju, sami ne mogu ustati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ako ih neko postavi uspravno, ne mogu se sami sobom pokrenuti; i ako se nagnu, ne mogu se uspraviti, nego kao mrtvima darove pred njih ostavljaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Žrtve koje im se prinose, žreci zloupotrebljavaju; takođe i žene njihove, od njih kuvaju, i ne dodjeljuju ni siroti ni ubogu; žrtava njihovih se dotiču žene nečiste i krvotočive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Poznavši, dakle, iz ovoga da nisu bogovi, ne plašite ih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer otkuda da se nazovu bogovi, kad i žene žrtvoprinose bogovima srebrnim i zlatnim i drvenim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I u idolištima njihovim žreci sjedaju, haljina poderanih, i glave i brade obrijane; glave su im nepokrivene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Pri tom se deru vičući pred bogovima svojim, kao što neki čine na gozbama za mrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Uzimajući od haljina njihovih, žreci oblače svoje žene i djecu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Bilo da od nekoga pretrpe zlo ili dobro, nisu u stanju da uzvrate; niti cara mogu postaviti ni skinuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tako isto, ni bogatstvo ni bakreni novčić nisu u stanju da daju; ako im neko nešto u molitvi obećavši to ne dade, neće mu tražiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Od smrti čovjeka neće izbaviti, niti će slabog od silnika spasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Čovjeka slijepa vidom neće obdariti; čovjeka u nevolji neće izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Udovici se neće smilovati, niti siročetu dobro učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Slični su kamenju sa gore bogovi drveni i pozlaćeni i posrebreni, a oni koji im služe biće posramljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Kako je onda moguće misliti ili ih nazivati bogovima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Uz to, i sami Haldejci ih ne poštuju, koji, kad vide nekoga da ne može govoriti, prinose ga k Vilu, i traže da progovori, kao da je on u stanju osjećati!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I oni ne mogu da shvate i da se ostave toga, jer su neosjetljivi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A žene opasane užadima, sjede na putevima kadeći sa korom (maslinovom).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Kada, pak, neka od njih privučena nekim od prolaznika, legne sa njim, ona prekorijeva svoju bližnju što se nije i ona udostojila toga i što joj se uže nije pretrglo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Sve što im se događa lažno je. Kako je onda moguće misliti ili nazivati ih bogovima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Od drvodjelja i zlatolivaca su napravljeni; ništa drugo ne bivaju osim ono što žele umjetnici da budu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I sami oni koji ih prave, ne postaju dugovječni. Kako onda mogu biti bogovi ono što su oni stvorili?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Time ostaviše laži i sramotu onima koji će doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A kad dođe na njih rat i zla, dogovaraju se među sobom žreci gdje da se sakriju sa njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Kako je moguće ne osjetiti da nisu bogovi oni koji ni same sebe ne spasavaju od rata niti od zala?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Jer to što je drveno i pozlaćeno i posrebreno, prepoznaće se posle toga da je lažno. Svima narodima i carevima jasno je da to nisu bogovi, nego djela ruku čovječijih, i da Bog nikakvog udjela u njima nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Kome, dakle, nije znano da to nisu bogovi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Jer cara zemlji neće postaviti, niti će ljudima kišu dati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ni na sudu oni neće presuditi, niti će izbaviti onoga kome se čini nepravda, budući nemoćni; oni su kao vrane između neba i zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Jer kad padne na idolište bogova drvenih ili pozlaćenih ili posrebrenih oganj, njihovi žreci će pobjeći i spasiti se, a oni će kao debla u sredini sagorjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Carevima i ratnicima neće se suprotstaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Zato, kako je moguće prihvatiti ili misliti da su oni bogovi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Ni od lopova ni od razbojnika neće se spasiti bogovi drveni i posrebreni i pozlaćeni. Savladavši ih, oni skidaju sa njih zlato i srebro i haljine kojim su obloženi, pa odlaze sa dobitkom, tako sami sebi neće pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Otuda, bolji je car koji pokazuje svoju muževnost ili sasud koristan za kuću, kojim će se služiti vlasnik, negoli lažni bogovi; ili vrata u kući koja štite ono što je u njoj, negoli lažni bogovi; i drveni stub u carskim dvorima, negoli lažni bogovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Sunce, pak, i mjesec i zvijezde, budući svijetli i poslani na potrebu, blagoposlušni su.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Tako je i munja, kada zablista, blagovidna; na isti način i vjetar duva po svoj zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I oblaci kad im Bog zapovijedi da idu po svoj vaseljeni, izvršavaju zapovijeđeno; oganj, pak, poslan sviše da sagori gore i dubrave, izvršava naređeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 A sve ono ni po obliku ni po silama nije ovima slično.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Otuda, niti treba misliti niti nazivati njih da su bogovi budući da oni nisu moćni niti sud suditi, niti dobro činiti ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Znajući, dakle, da nisu bogovi, ne plašite se njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Jer niti će careve prokleti, niti blagosloviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Znamenja narodima na nebu neće pokazati, niti će zasijati kao sunce, niti će svijetliti kao mjesec.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Zvijeri su bolje od njih; one mogu pobjegavši pod zaklon, sebi biti korisne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Tako, ni na koji način nije nam vidljivo da su oni bogovi; zato ne plašite ih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Jer kao što u povrtnjaku strašilo ništa ne čuva, takvi su i bogovi njihovi drveni i pozlaćeni i posrebreni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Slično trnovom žbunu u vrtu na koji svakakve ptice slijeću, a takođe i mrtvacu bačenom u mrak, upodobljuju se bogovi njihovi drveni i pozlaćeni i posrebreni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 Po porfiri i po mramoru na njima ubuđalim poznaćete da nisu bogovi, jer to će na kraju biti crvima izjedeno i biće sramota na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 Bolje je, zato, biti čovjek pravedan koji nema idole, jer će biti daleko od sramote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga