1 Potom reče joj Nojemina svekrva njezina: kćeri moja, ne treba li da ti potražim počinka, da bi ti dobro bilo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Evo, nije li nam rod Voz, kod kojega si bila s djevojkama njegovijem? evo, on će ovu noć vijati ječam na gumnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Umij se dakle, i namaži se, i obuci haljine svoje na se, pa idi na gumno; ali da ne dozna za te čovjek dokle ne jede i ne napije se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pa kad legne, zapamti mjesto gdje legne, pa onda otidi i digni pokrivač s nogu njegovijeh, te lezi ondje; a on će ti kazati šta ćeš raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Ruta joj reče: što mi god kažeš, učiniću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I otide na gumno i učini sve što joj zapovjedi svekrva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Voz jedavši i pivši i proveselivši se otide te leže kod stoga; a ona dođe polako, podiže pokrivač s nogu njegovijeh i leže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad bi oko ponoći trže se čovjek i obrnu se, a gle, žena ležaše kod nogu njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I on joj reče: ko si? Odgovori: ja sam Ruta sluškinja tvoja; raširi krilo svoje na sluškinju svoju, jer si mi osvetnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A on reče: Gospod da te blagoslovi, kćeri moja; ova potonja milost koju mi pokazuješ veća je od prve, što nijesi tražila mladića, ni siromašna ni bogata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato sada, kćeri moja, ne boj se; što god rečeš učiniću ti; jer zna cijelo mjesto naroda mojega da si poštena žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jest istina, ja sam ti osvetnik; ali ima jošte bliži od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Prenoći ovdje; pa sjutra ako te htjedbude uzeti, dobro, neka uzme; ako li ne htjedbude uzeti, ja ću te uzeti, tako živ bio Gospod! Spavaj do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ona spava kod nogu njegovijeh do jutra; potom usta dok još ne mogaše čovjek čovjeka raspoznati, jer Voz reče: da se ne dozna da je žena dolazila na gumno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče: daj ogrtač koji imaš na sebi; i drži ga. I ona ga podrža, a on joj izmjeri šest mjerica ječma, i naprti joj i ona otide u grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I dođe svekrvi svojoj, koja joj reče: šta bi, kćeri moja? A ona joj kaza sve što joj učini onaj čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče: ovijeh šest mjerica ječma dade mi, jer mi reče: nemoj se vratiti prazna k svekrvi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ona joj reče: počekaj, kćeri moja, dok doznaš kako će izaći; jer onaj čovjek neće se smiriti dok ne svrši stvar danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga