4I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
Kopirano
Komentari
Od dobroga Tvorca, braćo samo su dobra dela i mogla proizaći. Neka zatvore, dakle, usta svi oni koji govore, da je od Boga proizašlo dobro i zlo. Posle svakoga Svoga dela Bog sam tvrdi, da je dobro. Šest puta On ponavlja, da je dobro ono što je On sazidao; pa najzad i sedmi put, kada je sve u c...
Više
elini razmotrio, izrekao je Svoju ocenu, da sve što je sazidao beše dobro veoma (st.31). Ukupno, dakle, sedam puta ponavlja On, da je sve dobro što je Njegovom voljom svetom postalo. Nije li veliko čudo, kako su neki ljudi mogli izaći sa bezbožnim tvrđenjem, kao da je od Boga podjednako proizašlo i dobro i zlo? Bog kao da je znao, da će se na Njega bacati - ili bolje reći kroz vekove bacati - ovakve klevete, pa je unapred, za sva vremena i sva pokoljenja, dao odbranu svoju, i to ponovio je sedam puta. Zlo je od greha, a u Bogu nema greha. Bog, dakle, ne može činiti zlo. On se naziva Svemogućim zato što je moćan učiniti svako dobro. Opaki i naopaki su tumači Boga oni, tvrde, da se Bog naziva Svemogućim zato što može činiti i dobro i zlo. Bog je izvor dobra, ničim nepomućen, i od Njega ne može proizaći ništa što je dobru suprotno. A jasno je za svakog normalnog čoveka, da je zlo suprotno dobru. Znajte, braćo, da o dvojstvu u Bogu, u večnom izvoru dobra, govore oni, u kojima se samim nalazi dvojstvo od dobra i zla. A svi oni, koji ljube dobro, i idu putem dobra, i teže ka dobru, imaju jasno otkrovenje unutra u sebi, da je Bog dobro, i samo dobro.

O Bože naš, Stvoritelju naš, Ti si Tvorac svakog dobra, i sva su dela Tvoja veoma dobra. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
MT bukvalno: „i razdvoji Bog između svetlosti i između tame" - ovo duplo „između" (idiom jevrejskog jezika) LXX prevode doslovno;
elini razmotrio, izrekao je Svoju ocenu, da sve što je sazidao beše dobro veoma (st.31). Ukupno, dakle, sedam puta ponavlja On, da je sve dobro što je Njegovom voljom svetom postalo. Nije li veliko čudo, kako su neki ljudi mogli izaći sa bezbožnim tvrđenjem, kao da je od Boga podjednako proizašlo i dobro i zlo? Bog kao da je znao, da će se na Njega bacati - ili bolje reći kroz vekove bacati - ovakve klevete, pa je unapred, za sva vremena i sva pokoljenja, dao odbranu svoju, i to ponovio je sedam puta. Zlo je od greha, a u Bogu nema greha. Bog, dakle, ne može činiti zlo. On se naziva Svemogućim zato što je moćan učiniti svako dobro. Opaki i naopaki su tumači Boga oni, tvrde, da se Bog naziva Svemogućim zato što može činiti i dobro i zlo. Bog je izvor dobra, ničim nepomućen, i od Njega ne može proizaći ništa što je dobru suprotno. A jasno je za svakog normalnog čoveka, da je zlo suprotno dobru. Znajte, braćo, da o dvojstvu u Bogu, u večnom izvoru dobra, govore oni, u kojima se samim nalazi dvojstvo od dobra i zla. A svi oni, koji ljube dobro, i idu putem dobra, i teže ka dobru, imaju jasno otkrovenje unutra u sebi, da je Bog dobro, i samo dobro.

O Bože naš, Stvoritelju naš, Ti si Tvorac svakog dobra, i sva su dela Tvoja veoma dobra. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga