15 I još reče Bog Avramu: a Saru ženu svoju ne zovi je više Sara nego neka joj bude ime Sara.
Kopirano
Komentari
Ime Saraj znači: moja zapovest (Filon), ili: moja plemićka/princeza/gospođa, od: SaR=plemić/princ/gospodin, a novo ime Sarah znači slično: Ona koja zapoveda-gospodarica, princ/princeza (jer će od nje proizaći carevi - st.16). Reč je o istom imenu sa dva sufiksa: u starom imenu je arhaičnij...
Više
i, dok u novom je običniji u jevrejskom jeziku. Grčki i slovenski, samo radi razlikovanja, pišu novo ime sa dva r: Sarra
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga